V našem vrtcu spoštujemo različnost in individualnost vsakega posameznika, zato namenjamo otrokom s posebnimi potrebami še posebno skrb in pozornost.

Če ste starši mnenja, da vaš otrok potrebuje posebno skrb in pozornost za doseganje optimalnega razvoja, se obrnite na svetovalno službo. Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za Vašega otroka in če bo potrebno Vas bomo vodili skozi postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, ki ga lahko sprožite starši sami.

Postopek se začne tako, da starši vložite pisno zahtevo za uvedbo postopka na predpisanem obrazcu, ki ga najdete na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo pod rubriko »Usmerjanje otrok s PP«, kjer lahko najdete tudi vse ostale informacije v povezavi z usmerjanjem.

http://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp

Zavod Republike Slovenije za šolstvo opravlja naloge vodenja postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v programe vzgoje in izobraževanja na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, podzakonskih aktov s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in Zakona o splošnem upravnem postopku.

Če se postopek izpelje in je odločba o usmeritvi izdana, ravnateljica vrtca imenuje strokovno skupino, ki načrtuje, pripravi, spremlja, izvaja in evalvira individualizirani program, v katerem so natančneje opredeljeni cilji,  prilagoditve in načini dela za otroka s posebnimi potrebami. Pri individualiziranem programu vedno sodelujete tudi starši otroka.