LDN 2015/2016

 1. OPREDELITEV DOKUMENTA

 

POSLANSTVO VRTCA:  Zadovoljstvo in dobro počutje vsakega otroka, staršev in zaposlenih.

 

RAZVOJNI CILJI VRTCA:

 

 • Spoštovanje vsakega otroka in odraslega ter enake možnosti za kvalitetno vzgojo.
 • Spoštovanje narave in kulturne dediščine našega okolja.
 • Pozitivna interakcija med otroki, med otroki in odraslimi, med odraslimi.
 • Profesionalna rast kot izziv za kakovostnejšo delo.
 • Skrb za zdravje z zdravo prehrano in gibanjem.
 • Vključevanje družin, upoštevanje kulture družine in oblikovanje partnerskega odnosa s starši .
 • Medgeneracijsko sodelovanje in pridobivanje različnih socialnih kompetenc preko sodelovanja med različnimi zavodi (osnovna šola, dom starješih, glasbena šola gimnazija…).
 • Aktivno učenje otrok v  vsakodnevnih situacijah za pridobivanje pomembnih  življenjskih kompetenc,  omogočanje spodbudnega učnega okolja in možnost soodločanja.

 

 

                         CILJI VRTCA LJUTOMER ZA ŠOL.L. 2015/16

 

 • Poglobitev vedenja o smiselnosti spodbujanja simbolne igre, več načrtovanja simbolne igre na prostem ter priprava spodbudnega učnega okolja v igralnici ali na prostem.
 • Smiselna povezava več vrst pismenosti-bralna pismenost, matematična in naravoslovna pismenost.
 • Spodbujanje reševanja miselnih izzivov in drugih problemov na področju jezika, opismenjevanja…
 • Sistematično spremljanje otrokovega razvoja in beleženje.
 • Kakovostno izvajanje gibalnih dejavnosti v povezavi s programom FIT gibanje in mali sonček ter oblikovanje aktivnega življenjskega sloga otrok in odraslih.
 • Vzgoja za vrednote
 • Skrb za ohranjanje okolja in medgeneracijsko povezovanje na različnih nivojih.
 • Pridobivanje novega znanja vseh zaposlenih.

 

 1. PREDSTAVITEV VRTCA IN ORGANIZACIJA DELA

 

2.1. IME IN SEDEŽ VRTCA

 

Vrtec Ljutomer je javni vzgojno varstveni zavod, ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 4/2010,  4/2012 in 3/2013 in 5/2013).

 

Sedež zavoda je na Fulneški ulici 5, 9240 Ljutomer.

 • ravnateljica: Marija Pušenjak, tel. 02/585 15 55
 • e-mail: pusenjak.marija@gmail.com
 • poslovni sekretar: Ivan Kavaš, tel. 02/585 15 50

e-mail: ivan.kavas@guest.arnes.si, vrtec.ljutomer@guest.srnes.si

 • računovodja: Sobočan Damijana, tel. 02/585 1 556

e.-mail: damijana.sobocan@guest.arnes.si

 

     2.2. ENOTE VRTCA

 

Za izvajanje dejavnosti, izven sedeža Vrtca Ljutomer Fulneška ulica 5, deluje dislocirana enota na Ormoški 21 v Ljutomeru – 3 skupine otrok od 3-6 let (tel. 02/584 13 15). Dislocirana enota v Gresovščaku je po sklepu Občinskega sveta Občine Ljutomer trenutno zaprta.

 

    2.3. POSLOVNI ČAS

 

Poslovni čas vrtca je od 5. do 15.30. ure, oziroma dežurstvo do 17. ure. Spreminjamo  ga v skladu s potrebami staršev (anketa) ali individualnimi dogovori s starši. Vrtec v Ljutomeru na Fulneški ulici 5 je odprt skozi celo leto. Na Ormoški c. 21  bo vrtec zaprt v času od 27.12.2015 do 2.1.2016, od  28.4. do 2.5.2016 in od 4.7. do 31.8.2016.

 

 1. ZAPOSLENI V VRTCU

 

3.1. Razpored otrok in strokovnih delavcev

 

Sedež           Starost otrok  

Št.

otrok

Vzgojiteljica

Stop.

naziv

Pomoč.vzg. Stop.    iz.  Opomba
Ljutomer Fulneška ulica 5   2-3 13 Kosi Viher Ksenja VII Tratnik Darja V
1-2 13 Marinič Nada V,S Karba Mirjana
1-2 12 Štefančič Ingrid V,M Copot Simona V
5-6 17 Podnar Antonija VII Pintarič Romana V
2-4 18 Tretinjak Valerija VII,M Smodiš Marjana V
4-5 18 Prelog Marinka VII, S Rošker Melanija V
3-5 16 Žuman Ksenija VII,S  Kosi Stanka V
2-3 14 Karba Anja VII Kosi Karmen V
2-4 18 Tušek Ksenija VII,S Muršič Simona V
Ormoška c. 21 4-6 19 Rajtman Nada VII,M Vencelj Sonja V
5-6 18 Rudolf Simona VII Štumpf Silvana V
4-5 17 Majerič Bojana VII,M Luthar Lea V
SKUPAJ 12 odd. 193          

 

Zakonsko določeno sočasno prisotnost dveh odraslih oseb pokriva po razporedu Cimerman Breda, vzgojiteljica na delovnem mestu pomočnice  vzgojiteljice s polovičnim delovnim časom (invalid II. kat.) na oddelku A in po potrebi tudi na ostalih oddelkih.  Ravnateljica opravlja poleg nalog pedagoškega, poslovnega in organizacijskega vodenja še svetovalno delo. Zato vzgojiteljici Marinka Prelog in Podnar Antonija izvajata določene svetovalne naloge glede na sprejeti program in dogovor. Marija Prelog opravlja v deležu aktivnosti-pomoč z umetnostjo, Antonija Podnar pa naloge plesne ustvarjalnosti. Del  organizatorja prehrane pokriva na osnovi pogodbe z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje Murska Sobota univ. dipl. inž. živ. teh. Gordana Toth, del pa vodja kuhinje. Del zdravstveno higienskega režima, predvsem urejanje zadev v zvezi z igriščem, opravlja po pooblastilu poslovni sekretar Kavaš Ivan. Imenovani vodi tudi postopke v zvezi z javnim naročanjem, opravlja pa tudi zadeve v zvezi z IKT tehnologijo in računalniško pismenostjo zaposlenih in otrok. Sočasno prisotnost poskušamo zagotavljati tudi z reorganizacijo delovnega časa in fleksibilnim koriščenjem odmorov med delom. Vzgojiteljicam s V. stopnjo izobrazbe je po Zakonu priznana delovna zmožnost. Vse pedagoške delavke imajo tudi strokovni izpit.

Glede na prejete odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, opravlja dodatno strokovno pomoč 5 strokovnih delavk iz OŠ Ljutomer in OŠ Cvetko Golar Ljutomer in Marija Fras Fijačko iz Centra za govor in sluh Maribor. Svetovalno delo s 4 otroki s posebnimi potrebami opravlja Marija Prelog.

Za vsakega otroka je ravnateljica imenovala strokovno skupino, ki sprejema individualizirani program za posameznega otroka in spremlja tudi njegovo izvajanje. Strokovne skupine sklicuje in vodi ravnateljica. Prav tako ravnateljica vodi osebne mape otrok in koordinira izvajanje dodatne strokovne pomoči.

 

3.2. Urniki dela

 

Mesečni razpored dela pripravi in izobesi na oglasno desko ravnateljica. Pri razporedu se upošteva zakonsko določena sočasna prisotnost in čas prihoda in odhoda otrok po posameznih skupinah. Glede na različno prihajanje otrok v vrtec in odhajanje domov, po potrebi skupine v jutranjem in popoldanskem času združujemo (do 7.30. ure in od 15. ure dalje). 3 delavke delajo 2 uri tedensko neposredno manj zaradi starosti in delovne dobe. Obseg posrednega 2-urnega dela in čas je usklajen individualno glede na konkretne potrebe v posamezni skupini oziroma oddelku in je priloga letnega koledarja delovnih ur. Načrtovanje in evalviranje pedagoškega dela  tandema je določeno z letnim številom ur, odmori med delom, letni dopust, popoldanske aktivnosti itd. so navedene v letnem koledarju delovnih ur, ki so ga prejeli vsi tandemi.

 

3.3. Ostali zaposleni

 

Ime in priimek             Delovno mesto Stop.    izobr.         enota Opombe   Skupaj
Marija Pušenjak ravnateljica VII Ljutomer NDČ,PDČ 1
Ivan Kavaš poslovni sekretar, ZHR VI Ljutomer NDČ,PDČ 1,10
Damjana Sobočan računovodkinja VII Ljutomer NDČ 0,60
Vida Mihalič vodja kuh.-org.zdr.hig.rež. V Ljutomer NDČ 1
Karmen Kapun kuharica IV Ljutomer NDČ,PDČ 1
Irena Kavaš kuharica IV Ljutomer NDČ, PDČ 1
Silva Žuman čistilka, kuh.pomoč. II Ljutomer NDČ;PDČ 1
Nataša Kovačič čist.-teh.dela IV Ljutomer NDČ;PDČ 1
Kosi Dušanka čistilka I Ljutomer DČ,PDČ 1
Makovec Bernard hišnik IV. Ljutomer NDČ 0,30

 

 

 

3.4. Sistemizacija

 

DELOVNO MESTO ŠTEVILO
Ravnateljica   1
Vzgojiteljica 12,10
Pomočnica vzgojiteljice 12,15
Organizator prehrane   0,20
Organiz. zdrav.hig. režima   0,20
Kuharica in perica   3,88
Poslovni sekretar   1,10
Računovodski del.   0,60
hišnik   0,72
čistilka   1,97
svetovalni delavec   0,35
skupaj 34,13

 

 1. PROGRAMI PREDŠOLSKE VZGOJE

 

Program je zasnovan na ciljih in načelih predpisanega nacionalnega programa – kurikuluma za vrtce, v oddelkih, kjer se izvaja program korak za korakom pa tudi metodologije KZK. Pedagoško delo poteka preko načrtovanih in spontanih dejavnosti. Osnova pedagoškega dela je igra. Igra je ne le osnovna dejavnost, ampak tudi potreba vsakega otroka in pogoj, da se normalno psihično in fizično razvija. Po eni strani so torej izbira in način otrokovega igranja odvisni od njegove trenutne razvojne stopnje (gibalnih in kognitivnih sposobnosti, emocionalne in socialne zrelosti), po drugi strani pa igra vpliva na to, da otrok v razvoju napreduje. Ob tem je pomembno vloga odraslega, ki mora zaznati potrebe otroka  in zagotavljati spodbudno učno okolje.

Pomemben je razvojno-procesni pristop, doživljanje veselja in zadovoljstva v igri ne pa končni rezultat.

Izvajamo dnevni program od 6 – 9 ur, saj za poldnevni program ni dovolj prijav. Namenjen je otrokom od enega leta pa do vstopa v šolo. Izvajamo ga dopoldan. V vseh oddelkih obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano. Uradni vpis v vrtec za naslednje šolsko leto je vedno ob koncu meseca marca oz. v začetku meseca aprila. Otroke sprejemamo v vrtec na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtce v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer 2/2011).

 

 1. 5. IZVEDBENI KURIKULUM

 

Kurikulum za vrtce je program življenja in dela otrok v vrtcu, ki je naravnan na otrokovo dobro počutje, negovanje dispozicij in razvijanje sposobnosti za vseživljenjsko učenje. Poudarja pomembno pridobivanje različnih kompetenc za življenje v vedno bolj odprti in spreminjajoči se družbi. Izhajajoč iz strokovnih podlag kurikuluma za vrtce in sodobnih izsledkov pedagoške, psihološke in druge stroke, oblikuje vsak vrtec svoj izvedbeni kurikulum ter pri tem upošteva specifičnosti svojega okolja. Osnovno je, da smo usmerjeni v sam proces predšolske vzgoje, na celoto interakcij in  izkušenj, iz katerih se otrok v vrtcu uči.

 

 

 

PO ČEM SE ODLIKUJE NAŠ IZVEDBENI KURIKULUM?

 

Izvedbeni kurikulum vrtca posebej upošteva:

 • IGRO OTROK: otroci imajo pestre možnosti za samostojno igro, igro v paru in skupini. Pomembna je igra v različnem bivalnem okolju: igralnica, gardeoba, igrišče, park, gozd….). V sleherni igri se namreč kaže tudi otrokova potreba, da bi na poseben način vplival na okolje in ga tudi spreminjal. V igri se otrok nauči biti neodvisen od svojega okolja, hkrati pa ga igra spodbudi, da je aktiven. Pri tem je pomembna usmerjenost igre v varovanje in ohranjanje okolja.
 • UČENJE OTROK: Poudarek je na smiselnem in sodelovalnem aktivnem  učenju skozi igro, spodbudnem učnem okolju in učenju na prostem. Posebna pozornost je usmerjena na pridobivanje pomembnih življenjskih izkušenj in novega znanja skozi aktivne metode učenja. Vse pedagoške delavke so se na tem področju posebej izobraževale. Pomembna je smiselna povezanost med različnimi področji dejavnosti.
 •  DNEVNA RUTINA: Skrbimo za otrokom prijazno dnevno rutino skozi katero jih učimo samostojnosti in skrbi za lastno varnost, zdravje, higieno in pri tem izhajamo iz individualnih potreb otrok (počitek, prehranjevanje…). Poudarek je na samopostrežnem načinu prehranjevanja.
 • NAČRTOVANJE: Načrtujemo tematske sklope ali projekte. V načrtovanje, izvajanje in evalviranje smiselno vključujemo tudi otroke in starše. Vsebine sproti predstavljamo na oglasnih deskah pred igralnicami. Del dejavnosti vsako leto predstavimo tudi na javnih prireditvah, razstavah, v revijah, lokalnem radiu ipd.
 • HORIZONTALNA IN VERTIKALNA POVEZANOST: Pomembno je sodelovanje in izmenjava med skupinami v vrtcu (dnevi odprtih vrat, dnevi glasbenih in drugih dejavnosti, formalne in neformalne kolegialne hospitacije…) in strokovna povezanost med zavodi naše občine, posebej osnovno šolo zaradi lažjega prehoda iz vrtca v šolo ter v širšem regijskem in slovenskem prostoru (izmenjave primerov dobre prakse, študijske skupine, timi za bralno pismenost…).
 • SODELOVANJE Z DRUŽINAMI: Starši se radi in aktivno vključujejo v življenje skupine in vrtca kot celote. Čutimo, da vrtec in starši z roko v roki ustvarjamo pogoje za srečno, zdravo in ustvarjalno otroštvo.

 

V  6. skupinah izvajamo izvedbeni kurikulum po metodologiji programa korak za korakom s specifičnimi značilnostmi:

 • poudarjena individualizacija,
 • otrok izbira dejavnosti in igro v kotičkih, uči se odločanja, samostojnosti in odgovornosti,
 • poudarek je na pripravi okolja in usposabljanju pedagoških delavcev,
 • poglobljeno sodelovanje z družinami.

S strokovnim poglabljanjem v kurikulum in metodologijo bomo v vseh oddelkih dvigovali kvaliteto pristopov pri uveljavljanju mednarodnih ISSA standardov kakovosti preko pedagoškega inštituta. Prav tako pa bomo dajali posebni poudarek bogatemu učnemu okolju v okviru porajajoče se pismenosti v povezavi z matematično in naravoslovno pismenostjo, vzgoji za ohranjanje in varovanje okolja in skrbi za zdravje z oblikovanjem aktivnega zdravega življenjskega sloga.

 

 

 

                              PREDNOSTNE NALOGE ŠOLSKEGA LETA 2015/16

 

 1. PORAJAJOČA SE PISMENOST-SIMBOLNA IGRA
 2. GIBANJE-OBLIKOVANJE AKTIVNEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA
 3. VZGOJA ZA VREDNOTE
 4. SKRB ZA OHRANJANJE OKOLJA

 

 1. ZGODNJA PISMENOST-SIMBOLNA IGRA

 

To nalogo bomo tudi v tem šolskem letu izvajali pod strokovnim vodstvom zavoda za šolstvo in koordinaciji tima za prednostno nalogo našega vrtca. Še bolj poglobljeno bomo delali na simbolni igri, bralno pismenost pa bomo povezovali z matematično in naravoslovno pismenostjo. Izdelan imamo akcijski načrt na nivoju vrtca, strokovnih aktivov in tandemov. Sam akcijski načrt na nivoju vrtca je v prilogi LDN. V  okviru prednostne naloge bosta izvedeni dve kolegialni hospitaciji v skupini: Rudolf-Štumpf; Karba-Kosi K.

 

 1. GIBANJE-OBLIKOVANJE AKTIVNEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA

 

Gibanje je ena izmed primarnih otrokovih potreb. Z njim otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter razvija zaupanje vase. Ker gibalne dejavnosti vplivajo na otrokove spoznavne, socialne in čustvene sposobnosti, vedno bolj pa tudi na razvoj in ohranjanje možganov, načrtujemo vrsto gibalnih dejavnosti skozi celo leto tako v sodelovanju s FIT Slovenija, kot tudi z Zavodom za šport Planica pri izvajanju nalog MALEGA SONČKA. Tudi letos smo se vključili v projekt SIMIOZA GIBA in smo v času od 21. do 25.9.2015 ponudili gibalne dejavnosti tudi zainteresiranim občanom. S poudarjanjem gibalnih dejavnosti za otroke in odrasle pomembno vplivamo na oblikovanje aktivnega, zdravega življenjskega sloga otrok in odraslih. Vsakodnevne gibalne dejavnosti smo opredelili posebej ob izvajanju projekta FIT gibanje.

 

 1. VZGOJA ZA VREDNOTE

 

Vrednote so pomemben del človekove motivacije in vse človekove osebnosti. Imajo same osebnostni značaj, v njih se stekajo sestavine človekovega spoznavnega, čustvenega in motivnega delovanja.

Posebej se bomo tudi v tem šolskem letu zavzemali za vrednote: spoštovanje, delavnost, poštenje, odgovornost, zdravje, spoštovanje dogovorov, čutenje. Vsaka skupina si glede na starost otrok izdela načrt, kako otrokom približati te vrednote: skupna priprava plakatov, pogovor, zapis komentarjev. Plakate izobesimo pred igralnice. Le tako bodo tudi starši spoznali, za kakšne vrednote se zavzemamo. Načrtujemo tudi predavanje iz tega področja za starše in zaposlene vrtca v februarju 2016.

 

 1. SKRB ZA OHRANJANJE OKOLJA

 

»Vzgoja za trajnostni razvoj je vseživljenjsko prizadevanje, ki spodbuja posameznike, institucije in družbe, da gledajo na jutri kot na dan, ki pripada vsem nam – ali pa ne bo pripadal nikomur.« Tako piše že v listini Združenih narodov. Zato bomo tej nalogi posvečali pomembno pozornost v povezavi z ostalimi prednostnimi nalogami, posebej z vzgojo za vrednote in naravoslovno pismenostjo, saj je prav odnos do narave in ljudi pomembna vrednota in vključuje medsebojno povezana okoljska, gospodarska in socialna vprašanja.  Konkretni cilji in naloge EKO vrtca so v prilogi LDN.

 

Vsak tandem je v letnem načrtu opredelil izvajanje prednostnih nalog glede na starost otrok in dogovor s starši.

Leto 2015 je evropsko leto za razvoj. V ta namen se bomo  še naprej trudili za solidarnost na vseh ravneh tako v lokalnem, nacionalnem kot tudi mednarodnem okolju. Nadalje je v okviru tega leta posebej izpostavljena odgovornost: odgovorno ravnanje in obnašanje do narave, soljudi…Zavedli pa bi se naj bolj tudi naše soodvisnosti tako od narave kot tudi drug od drugega. Menimo, da bomo z mnogimi dejavnosti znotraj posameznih projektov sledili ciljem evropskega leta razvoja: dejavnosti znotraj EKO vrtca, zbiranje odpadnega papirja in zamaškov v dobrodelne namene, spodbujanje prihajanja v vrtec peš ali z nemotoriziranim sredstvom in s tem zmanjšanje onesnaževanja okolja in odgovoren odnos do lastnega zdravja in oblikovanja aktivnega življenjskega sloga…Ker je leto 2016 LETO MOŽGANOV in bo 16.3.2016 tudi 1. SLOVENSKI DAN MOŽGANOV, bomo miselnim izzivom in gibalnim dejavnostim, ki spodbujajo delovanje možganov, dajali posebni pomen skozi vse leto, posebej pa še v mesecu marcu.

 1. CELOLETNI PROJEKTI

 

V vrtcu se trudimo smiselno povezati cilje različnih projektov s cilji izvedbenega kurikula.  Z vključitvijo v nekatere projekte še bolj poglobljeno načrtujemo in izvajamo posamezne segmente kurikula ter omogočamo otrokom in odraslim pridobivanje novih izkušenj. .

 

Projekti, ki jih bomo izvajali v šolskem letu 2015/16:

 • FIT SLOVENIJA – »Svet gibanja, svet veselja«: gibanje za zdravje, poudarjanje pomena prenosa pozitivnega vzorca odraslih in ohranjanje in izboljšanje zdravja.
 • MALI SONČEK – gibalno-športne aktivnosti za otroke od 2. leta do vstopa v šolo: modri: 2-3 let; zeleni: 3-4 let; oranžni:4-5 let; rumeni:5-6 let. Cilj je pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh starostnih obdobjih. Koordinator Majerič Bojana.
 • Z OSTRŽKOM V SVET PRAVLJIC- v sodelovanju s Splošno knjižnico Ljutomer, kjer gre za vzpodbujanje predbralnih sposobnosti in prijetna skupna druženja staršev in otrok. Projekt se izvaja v 6 starejših skupina v vrtcu Ljutomer.
 • PASAVČEK – pozitivna spodbuda za uporabo otroških sedežev in varnostnih pasov v 3 starejših skupinah.
 • EKO VRTEC – nadaljevanje aktivnosti v zvezi z varovanjem in ohranjanjem naravnega okolja in skrbi za trajnostni razvoj. Izvaja se v vseh skupina otrok. Program je v prilogi LDN.
 • »DODAJMO ŽIVLJENJE LETOM in otroštvu izkušnje starosti…« program poglobljenega sodelovanja vrtca in Doma starejših v Ljutomeru.
 • VESELO IZ VRTCA V ŠOLO – program poglobljenega sodelovanja z OŠ z namenom lažjega prehoda iz vrtca v OŠ.
 • ZDRAVJE V VRTCU- izvajanje različnih dejavnosti skrbi za duševno in telesno zdravje-gibanje, zdrava prehrana, skrb za trajnostni razvoj.
 • VELIKI NEMARNI ŠKORENJ: Izvajanje dejavnosti s področja narave v skupini: Podnar-Pintarič.
 • DNEVNIK POTOVANJ: 3 kratno beleženje prihoda otrok in staršev v vrtec na posebni plakat z namenom spremembe potovalnih navad. Gre za meddržavni projekt treh dežel, ki ga koordinira Center za zdravje murska Sobota. Izvaja se v skupinah: Rajtman-Vencelj; Podnar-Pintarič; Rudolf-Štumpf.
 • TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI: Gre za projekt Slovenske Karitas, njegov namen pa je spodbujanje solidarnosti na različnih ravneh, posebej solidarnosti z otroki revnejših držav. Izberemo si različne termine za izvedbo teka in beležimo pretečene kilometre. Poleg solidarnosti, spodbujamo tudi gibanje, kar ima raznovrstne učinke. Pomembno je, da se z otroki in starši o teh stvareh tudi pogovarjamo in spodbujamo drug drugega k solidarnosti.

V tem projektu sodeluje skupina Rudolf Simone in Štumpf Silvane.

 • POMAHAJMO V SVET: Projekt »Pomahajmo v svet« je mednarodni projekt, preko katerega otroke v vrtcih in šolah med seboj povezujemo preko video omrežja, kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in naučijo prvih tujih besed. V projektu sodeluje skupina Rajtman Nade in Vencelj Sonje. Skupina bo povezana z vrtcem na Hrvaškem.

 

6.1. IZVAJANJE PROJEKTA FIT GIBANJE

 

CILJI:

 • Izvedba dejavnosti za razvoj gibalnih sposobnosti: moč, gibljivost, hitrost, koordinacija, ravnotežje preciznost.
 • Izobraževanje pedagoških delavcev-strokovna rast-preko FIT Slovenija, kolegialne hospitacije, strokovni aktiv kot praktične pedagoške delavnice…
 • Integracija  gibanja z ostalimi področji kurikula: narava, jezik, umetnost… in projekti vrtca.
 • Pestra uporaba športnih pripomočkov.
 • Nadaljevanje aktivnosti UČIMO ZA ŽIVLJENJE (Izvedba različnih gibalnih dni-dan mobilnosti, dan zdravja, dan hoje, dan športa…).

DEJAVNOSTI:

 • 9.2015-»Vse na koleščkih«-dejavnosti na igrišču vrtca od 9. ure dalje,
 • 22.9.2015 – FIT hoja za zdravje-podprojekt UČIMO ZA ŽIVLJENJE, DAN SRCA –DAN MOBILNOSTI-DAN BREZ AVTOMOBILA–družinski orientacijski pohod v Babji ložič, koordinatorja Štefančič Ingrid in Simona Muršič ali kolesarjenje do čistilne-koordinatorja: Rajtman Nada in Majerič Bojana.
 • 15.10.2015- svetovni dan hoje – izvedba DNEVA ŠPORTA v ŠIC Ljutomer-3 starejše skupine, ostale skupine izvajajo gibalne dejavnosti na igrišču vrtca.
 • 16.11.2015-Svetovni dan strpnosti –  izvedemo različne FIT vadbene igre, ki vključujejo razvoj timskega dela skozi športno aktivnost in FIT vadbene igre s poudarkom na multikulturalizmu .
 • Udeležba Štefančič Ingrid in Muršič Simone  na praktičnih delavnicah FIT koordinatorjev- 23. november 2015; 15. januar 2016; 11. marec 2016.
 • Strokovni aktivi – praktične pedagoške delavnice:  FIT gibalne in plesne igre –november 2015; februar 2016;.
 • Izvedba FIT gibalnih aktivnosti za otroke in starše v povezavi s simbolno igro- (drugi ponedeljek, torek ali sredo v mesecu januarju ali februarju) kot oblika izvedbe pogovorne ure.
 • 20.1.2016-FIT dan brez multimedije-pogovor z otroki, kaj lahko delamo namesto gledanja TV; otroci naj narišejo, izdelamo skupni plakat; lahko se ta dan igramo igre naših dedkov in babic.
 • Skupno izobraževanje s področja FIT gibanja z več vrtci-januar 2016-dogovori še potekajo.
 • 17.2.2016 – FIT hoja za zdravje – Učimo se za življenje – dan brez avtomobila-koordinator Muršič Simona.
 • 7.4.2016 – dan zdravja – FIT hoja za zdravje – dan brez avtomobila, gibalne dejavnosti za vse skupine otrok-koordinator Tušek Ksenija.
 • Izvedba kolegialnih hospitacij v aprilu:  Tušek Ksenija-Muršič Simona; Rajtman Nada-Vencelj Sonja.
 • 23.4.2016-Dan gibanja in druženja vseh generacij v sodelovanju s ŠPORT ŠPAS-RTV SLO-koordinator Žuman Ksenija.
 • 15.5.2016- Svetovni dan družine – družinski pohod na igrišče  na Jurševko; koordinatorja: Tretinjak Valerija in Smodiš Marjana.
 • 31.5.2016-Svetovni dan športa –  zaključek aktivnosti MALEGA SONČKA-zadolženi Majerič Bojana in Simona Muršič.
 • Izvajanje gibalno športnih uric-1x tedensko-Majerič Bojana in Muršič Simona;
 • Ravnateljica je prisotna v vsaki skupini  vsaj na eni FIT gibalni dejavnosti.
 • Tedenska izvedba FIT vadbenih ur, vsakodnevna jutranja vadba, FIT gibalni odmor, FIT gibalna minutka…..
 • DNEVNIK POTOVANJ: beleženje prihajanja in odhajanja otrok v vrtec in iz vrtca 3 x letno po en teden. (14.9. 2015 – 18.9.2015/ marec 2016/ maj 2016)

KOORDINATOR: projektna skupina:  Muršič Simona, Rajtman Nada-vodja tima, Majerič Bojana, Štefančič Ingrid in Marija Pušenjak

 

6.2. MALI SONČEK

 

Gibalno-športne aktivnosti za otroke od 2. leta do vstopa v šolo: modri: 2-3 let; zeleni: 3-4 let; oranžni:4-5 let; rumeni: 5-6 let.

 

CILJI:

 • obogatiti program giblano športnih aktivnosti v vrtcih,
 • pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh starostnih obdobjih,
 • v program aktivno vključiti starše.

Gibalne dejavnosti bodo potekale na osnovi sprejetega programa, ki se letos izvaja v vseh slovenskih vrtcih namesto zlatega sončka.

 

Ob mednarodnem dnevu športa-30.5.2016 pripravimo slovesni zaključek.

IZVAJALKE: pedagoške delavke 11 skupin otrok od 2. leta starosti dalje.

Koordinator malega sončka- Majerič Bojana

POMOČ: Ministrstvo za šolstvo-Zavod za šport RS Planica

ROK: celoletna naloga

 

6.3. Z OSTRŽKOM V SVET PRAVLJIC-BRALNI OSTRŽEK

 

CILJI:

 • vzbujanje zanimanja za knjigo kot kulturno vrednoto in kot vir informacij,
 • aktivno vključevanje družine v vzgojno delo z branjem in pripovedovanjem pravljic in pesmi otrokom doma,
 • bogatenje medsebojnih odnosov, ustvarjanje bogatih skupnih doživetij,
 • razvijanje sposobnosti za nebesedno izražanje,
 • bogatenje besednega zaklada in razvijanje mišljenja,
 • vzgoja za trajnostni razvoj – vključevanje EKO vsebin,
 • oblikovanje pravilnega odnosa do knjige.
 • izdelovanje lastne knjige

 

DEJAVNOSTI:

 • vzpodbujanje otrokovih govornih kompetenc,
 • stalni knjižni kotički,
 • predstavitev prebrane knjige, pesmice, uganke, izštevanke, informacije iz leksikona v vrtcu na različne načine (pri tem kot obvezne vsebine vključimo tudi zgodbice ali informacije iz leksikona na temo varovanja okolja),
 • knjižni nahrbtnik,
 • obisk matične knjižnice,
 • zaključek BRALNEGA OSTRŽKA v Domu kulture Ljutomer v februarju 2016.

Program se izvaja v 6 skupinah od 4-6 let.

KOORDINATORJI: pedagoške delavke 6 starejših skupin Vrtca Ljutomer.

POMOČ: Marija Pušenjak, Branka Jasna Staman

 

6.4. SODELOVANJE V MEDNARODNEM PROJEKTU PASAVČEK

 

CILJ:

-Izboljšanje varnosti otrok in odraslih.

-Navajanje otrok in odraslih na uporabo varnostnih pasov in otroških sedežev.

 

DEJAVNOSTI:

 • Praktični prikaz uporabe otroških sedežev in varnostnih pasov..
 • Načrtovanje TS s področja varnosti in sodelovanje s Policijsko postajo Ljutomer.
 • Razdelitev različnega propagandnega materiala za otroke in starše.

KOORDINATOR: Rudolf Simona

NOSILKE: Rodolf-Štumpf; Podnar-Pintarič; Rajtman Vencelj; pomoč-Kumer Matej iz PP Ljutomer

ČAS IZVEDBE: oktober 2015-april 2016

 

6.5. EKO VRTEC

 

CILJI:

 • Učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija).
 • Vzgoja za okoljsko odgovornost.

 

 

DEJAVNOSTI:

 • Celoletni projekti-ENERGIJA, VODA VREDNOTA ŽIVEGA SVETA, ODPADKI- dejavnosti po skupinah glede na starost
 • Priprava EKO KOTIČKA v vseh garderobah in EKO KOTIČKA v igralnicah: v starejših skupinah namestitev škatle za zbiranje odpadnega papirja, zamaškov – stalna naloga.
 • Zbiranje starega papirja za Šport špas-PISMO SRCA-iz tega fonda se financirajo perspektivni športniki in socialno ogroženih družin-maj 2016; zbiranje papirja v okviru akcije »Star papir za novo upanje«-november 2015 in stalno zbiranje odpadnega papirja po igralnicah ob pomoči staršev in drugih-celoletna dejavnost v sodelovanju s Surovino Ljutomer.
 • Dan zdrave prehrane – sadni krožnik.
 • 22.4.2016-Dan zemlje-EKO dan-povabimo člane DU, babice, dedke-poudarek na medgeneracijskem sodelovanju in vključevanju prostovoljcev-koordinacija EKO tim.
 • Izdelava različnih didaktičnih pripomočkov iz odpadne embalaže in sodelovanje na razstavi.
 • Spremljanje podnebnih sprememb-nevihte in viharji (starejše skupine).
 • Izvedba »malih raziskav-kemija v vrtcu«; »zgodnje naravoslovje« – eksperimentiranje, preverjanje, iskanje rešitev-vzrok-posledica; poudarek  kako lahko ohranjamo naravo: različna varčevanja in simbolni zapisi otrok.
 • Poudarjanje oblikovanje aktivnega življenjskega sloga – učimo se za življenje-promocija hoje – vsaj 3x letno pridemo v vrtec z nemotoriziranim sredstvom, DAN GIBANJA IN DRUŽENJA VSEH GENERACIJ – 23.4.2016,  v organizaciji oddaje RTV SLO Šport špas skupaj z Domom starejših, Društvom upokojencev…
 • EKO NAHRBTNIK-Zelena žabica-eko branje za eko življenje-sodelovanje znotraj vrtca koordinira Rajtman Nada, na nivoju vrtcev UE Ljutomer in drugih sodelujočih pa Mateja Robinščak iz Vrtca Stročja vas. Zaključek EKO NAHRBTNIKA v vrtcu Stročja vas 22.4.2016.
 • Informiranje staršev in zainteresirane javnosti.

Podroben program po skupinah je v prilogi LDN.

 

EKO-tim: Kosi Viher Ksenja – vodja in koordinator, Žuman Ksenija, Kosi Karmen, Majerič Bojana, Pintarič Romana in Pušenjak Marija.

 

 

6.6. RAZLIČNOST NAS BOGATI – «DODAJMO ŽIVLJENJE LETOM IN OTROŠTVU IZKUŠNJE STAROSTI…«

 

6.6.1. PROGRAM MEDGENERACIJSKEGA DRUŽENJA MALIH IN VELIKIH VRTCA LJUTOMER IN DOMA STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER

 

 

KONKRETNE OBLIKE SODELOVANJA VRTEC – DOM STAREJŠIH OBČANOV

 

 1. Nastop otrok ob praznovanjih rojstnih dni stanovalk in stanovalcev Doma, praviloma zadnji četrtek v mesecu od 9.30 dalje:

 

 • september-Rudolf-Štumpf
 • oktober- Rajtman-Vencelj
 • november-Majerič-Luthar
 • december- Podnar-Pintarič
 • januar-Prelog-Rošker
 • februar-Žuman-Kosi Stanka
 • marec- Rudolf-Štumpf
 • april- Rajtman-Vencelj
 • maj-Podnar-Pintarič
 • junij-Majerič-Luthar

 

 1. Likovna in glasbena delavnica-oktober-po dogovoru

skupina Podnar-Pintarič

 1. December 2015-pisanje voščil: starejši

     otrokom-otroci-starejšim

     delavnica-skupina Rudolf-Štumpf

 1. December 2015-glasbeno dopoldne s

     Sašom,Marjanom in varovanci Doma

     starejših v Vrtcu

 1. Obisk starejših otrok v Domu ob pustu-

veselo rajanje ob predstavitvi mask

 1. 23.4.2016-Dan gibanja in druženja vseh

    generacij-ŠPORT ŠPAS

 1. junij 2016-Srečanje stanovalcev Doma in

    Vrtcu v parku-skupina  Majerič-Luthar

 1. Objava pismenih prispevkov Vrtca v domskem glasilu

 

 

6.6.2. SREČANJE ZA UPOKOJENKE VRTCA

Upokojene delavke Vrtca povabimo v vrtec:

 • v veselem decembru – program pripravi skupina Rajtman-Vencelj
 • 4.2016 – DAN GIBANJA IN DRUŽENJA VSEH GENERACIJ – start pred Domom starejših-koordinator Žuman Ksenija
 • V maju 2016 na prireditev VRTEC SE PREDSTAVI

 

      6.6.3. SREČANJE ZA DEDKE IN B ABICE

 

Po tradiciji v mesecu aprilu 2016 povabimo v vrtec dedke in babice otrok, ki obiskujejo vrtec. Z leti smo razvili zelo pestre oblike sodelovanja-izleti, družabna srečanja, nastopi otrok, pohodi… V ospredju je pozitivni vidik medgeneracijskega povezovanja in posredovanja bogatih izkušenj. Glede na to, da je vedno večji poudarek na medgeneracijskem sodelovanju, vključimo dedke in babice tudi v različne oblike dejavnosti v skupini (veseli december, izvedba tematskih sklopov, predstavitev rajalnih iger, plesov, izštevank…) povabimo pa jih tudi ob tednu SIMBIOZA GIBA od 21. do 25.9.2015  in na pohod ob dnevu gibanja in druženja vseh generacij-23.4.2016.

 

6.6.4. SODELOVANJE Z DRUŠTVOM UPOKOJENCEV

 

Za člane društva upokojencev Ljutomer pripravimo program:

 • 10.2015-srečanje starejših članov-nastop skupine Majerič-Luthar
 • 10.2015-srečanje 70-letnikov in zakonskih jubilantov-nastop skupine Podnar-Pintarič
 • v mesecu marcu – skupina Rajtman-Vencelj
 • izvedba skupne medgeracijske delavnice s področja kulturne dediščine: tri starejše skupine (termin bo sporočilo Društvo upokojencev)
 • skupna izvedba 7. DNEVA ZA SPREMEMBE-april 2016-Podnar-Pintarič
 • 4.2016 povabimo člane na DAN GIBANJA IN DRUŽENJA VSEH GENERACIJ
 • likovno ustvarjanje na temo »Na izletu z babico in/ali dedkom«. Risbice in zloženko sodelovanja z Domom starejših se osreduje inštitutu Hevreka, ki pripravlja 15. festival za tretje življenjsko obdobje.

KOORDINATOR: Marija Pušenjak

NOSILCI: pedagoške delavke, navedene v programu

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. VESELO IZ VRTCA V ŠOLO

 

CILJI:

 • postopna seznanitev s širšo družbo in kulturo,
 • spoznavanje različnih načinov komuniciranja,
 • premagovanje strahu pred novim okoljem in pridobivanje novih socialnih izkušenj,
 • učenje sprejemanja informacij v različnih okoljih.

 

DEJAVNOSTI:

 • druženje ob mednarodnem dnevu mobilnosti na Glavnem trgu-22..september 2015;
 • družabno, športno obarvano srečanje v prostorih športne dvorane OŠ, ogled razredov in šole-pripravijo učiteljice 1. razreda-oktober ali november 2015;
 • lutkovna ali dramska predstava LS vrtca za otroke 1. razreda OŠ – pripravi vrtec – januar 2016;
 • lutkovna ali dramska predstava za otroke iz vrtca- pripravi šola – januar 2016;
 • obisk knjižnice na OŠ v dogovoru s knjižničarko OŠ-februar 2016;
 • predstava interesnih dejavnosti učencev 1. razredov OŠ ali orientacijski pohod za otroke vrtca-pripravi šola-dogovor marec ali april 2016;
 • srečanje prvošolčkov z učiteljicami, kratek kulturni program ali štafetno tekmovalne igre-pripravi OŠ –maj ali začetek junija 2016;

 

UDELEŽENCI: 3 skupine 4-6-letnih otrok vrtca Ljutomer in otroci 1. razreda OŠ Ljutomer

KOORDINATORJI:  Rajtman Nada iz vrtca in Irena Tibaut iz OŠ

POMOČ: Marija Pušenjak

 

 

6.8. ZDRAVJE V VRTCU

 

CILJI:

 • Vzgoja za vrednote-pomen vrednot
 • Oblikovanje zdravega življenjskega sloga
 • Skrb za lastno zdravje

 

DEJAVNOSTI:

 • Tradicionalni slovenski zajtrk-dan slovenske hrane-20.11.2015.
 • Izdelava sadnega krožnika-november 2015.
 • Navajanje na pitje vode-voda kot vir življenja-stalna naloga.
 • Priprava zdravih zeliščnih napitkov ali namazov z uporabo zelišč in zeliščnega vrtička vrtca-starejše skupine.
 • Ogled filma Ostal bom zdrav in Dobili bomo dojenčka-starejše skupine.
 • Načrtovanje tematskega sklopa na temo krepitve vrednot-prijateljstvo, strpnost, spoštovanje…in tematskih sklopov s področja varovanja narave-vse skupine.
 • Izvedba gibalnih aktivnosti v povezavi s FIT programom za ohranjanje in izboljšanje zdravja-stalna naloga za otroke in starše.

Rdeča nit letošnjega leta je »Čas je za DOBER TEK«.

IZVAJALCI: vse skupine vrtca

KOORDINATOR VRTCA:Tušek Ksenija, koordinator NIJZ-enota Murska Sobota pa je Cilka Sušec.

 

 

6.9. VELIKI NEMARNI ŠKORENJ

 

CILJI:

 • Razvoj višjih moralnih vrednot in dvig ekološke zavesti
 • Omiliti onesnaževanje narave in okolja
 • Spoštovanje občečloveških vrednot

 

DEJAVNOSTI:

 • Seznanitev z zgodbo Veliki nemarni škorenj
 • Spodbujanje ustvarjalnosti na umetniškem področju
 • Iskanje rešitev problemov za bolj čisto naravo konkretno v naravnem okolju
 • Priprava zanimivega kotička v vrtcu in sprotno informiranje staršev

 

IZVAJALCI: Podnar-Pintarič

KOORDINATOR: Podnar Antonija

POMOČ: Zavod Vista Murska Sobota

 

6.10. DNEVNIK POTOVANJ

 

CILJI:

 • Vzpostavitev trajnostne osnove za bolj zdrav življenjski slog predšolskih otrok in staršev
 • Sprememba potovalnih navad staršev
 • Vzgoja za vrednote: zdravje, odgovornost, odnos do narave

 

DEJAVNOSTI:

 • Izvedba izobraževanj pedagoških delavk, sodelujočih v projektu
 • Izvedba kampanje Dnevnik potovanj-3 x letno: Beleženje na posebej za to pripravljen plakat
 • Pogovor z otroki in informiranje staršev

 

IZVAJALCI: skupine Rajtman-Vencelj; Podnar-Pintarič; Rudolf-Štumpf

KOORDINATOR: Rudolf Simona

POMOČ: Zavod za zdravje in razvoj Murska Sobota

 

6.11. TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI

 

CILJI:

 • Spodbujanje solidarnosti
 • Spoznavanje dežel, kjer vlada revščina
 • Vzgoja za vrednote: sočutnost, solidarnost, multikulturnost

 

DEJAVNOSTI:

 • Pogovor, zakaj tek solidarnosti
 • Izvedba teka solidarnosti in beleženje
 • Informiranje staršev
 • Priprava plakata, poročila

IZVAJALCI: skupina Rudolf-Štumpf

KOORDINATOR: Rudolf Simona

POMOČ Slovenska Karitas

 

6.12. POMAHAJMO V SVET

 

CILJI:

 • Povezovanje otrok preko video omrežja, kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in naučijo prvih tujih besed.
 • Spoznavanje kultur, običajev in načina življenja.
 • Izmenjava iger, pesmi, spoznavanje v kakšnem okolju živijo otroci, kakšno hrano jedo, kakšen jezik govorijo, itd.

 

DEJAVNOSTI:

 • Izmenjava iger, pesmi…
 • Spoznavanje v kakšnem okolju živijo otroci, kakšno hrano jedo, kakšen jezik govorijo, itd.
 • Učenje novih besed v hrvaškem jeziku.
 • Pogovor in informiranje staršev in javnosti.
 • Možnost pridobitve naziv »Strpen vrtec«

 

IZVAJALCI: skupina Rajtman-Vencelj;

KOORDINATOR: Rajtman Nada

POMOČ: Fini zavod Radeče

 

Vključujemo se v različne mreže:

– Zavod za šolstvo – MENTORSKI VRTEC: Lendava

– Pedagoški inštitut Ljubljana – MREŽA VRTCEV KZK; komuniciranje preko spletnega portala s Pedagoškim inštitutom in znotraj vrtca na med pedagoškimi delavkami.

– ODGOVORNA VODJA IN KOORDINATOR: ravnateljica

NOSILKE: vse strokovne delavke; članice različnih projektnih timov, delovna skupina,

POMOČ: ZRSŠ OE Maribor, ga. Fanika Fras Berro,

 

 

 1. PROGRAM PRAZNOVANJ IN PRIREDITEV

 

PRAZNIK DEJAVNOSTI DATUM IZVEDBE
ROJSTNI DNEVI OTROK
 • posebno pozornost namenimo tisti dan  otroku, ki praznuje
 • namenimo mu priložnostno darilo
 • povabimo starše, da preživijo dan v vrtcu
Šolsko leto 2015/16

MEDNARODNI DAN MOBILNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

TEDEN OTROKA –

5. – 9.10. 2015

 

 

 

 

SREČANJE ZA STARŠE IN PED. DELAVCE

 

 

31.10.2015-DAN VARČEVANJA

 

 

 • dan brez avtomobila – 22.9.2015-gibalne dejavnosti pred vrtcem in na Glavnem trgu
 • popoldanski orientacijski pohod do Babjega ložiča ali kolesarjenje do čistilne naprave
 • 1.10.2015-Dan športa za starejše skupine v ŠIC Ljutomer, ostale skupine izvedejo gibalne dejavnosti na igrišču vrtca
 • 5.10.2014-pravljično dopoldne s pravljičarkami:Sandro in Nušo
 • 6.10.2015-simbolna igra na prostem z naravnimi materiali
 • 7.10.2015-glasbene delavnice s članicami dekliške skupine Pole poje
 • 8.10.2015-dopoldne jesenska tržnica, popoldne od 16. ure dalje prireditev na igrišču vrtca-VSE, KAR LAZI PO TEN SVETI…in druženje ob jesenskih dobrotah
 • 9.10.2015-izleti v naravo
 • 8. in 9.10.2015-lutkovni abonma  Ljutomer
 • 14.10.2015 Lutkovna igrica v Domu kulture TOLI in Tolina
 • obisk bank, priprava razstav
 • aktivnosti EKO VRTEC
 • november 2015-predavanje za starše-Rošker Zdravko, pediater-Aktualno zdravje otrok in pogovor po predavanju
 • akcija zbiranja starega papirja-»Star papir za novo upanje«

 

September 2015

 

 

 

Oktober 2015

 

 

 

 

 

Oktober 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 2015

VESELI DECEMBER
 • 2.12.2015-Novoletni vrtiljak s Stenom Vilerjem
 • lutkovne predstave staršev in LS vrtca
 • glasbene in plesne delavnice
 • praznične delavnice za otroke in starše: adventni venčki, voščilnice, okraski
 • decembrska čajanka
 • 16.12.2015-Veselo pričakovanje-predstava dijakov Gimnazije v Domu kulture
 • likovne delavnice v Domu starejših
 • ustvarjalne aktivnosti otrok
 • v svetu pravljic
 • miklavževo
 • praznična pekarna
 • organizacija in izvedba obdaritve otrok, ki so v vrtcu in tistih, ki niso
December 2015

MESEC KULTURE

VALENTINOVO

PUSTOVANJE

 

 • obisk knjižnice, galerije
 • poudarek na OTROŠKI POEZIJI, besedno ustvarjanje otrok
 • gibalne delavnice za starše v povezavi s simbolno igro
 • lutkovne predstave
 • glasbene in plesne delavnice
 • sodelovanje na pohodu na Jeruzalem-PD Ljutomer
 • lutkovni abonma
 • likovno ustvarjanje v knjižnici in priprava razstave
 • koncert v glasbeni šoli-2.2.2016
 • zimske igre na snegu
 • zaključek bralnega Ostržka v domu kulture Ljutomer
 • spoznavanje in ohranjanje ljudskega
 • izročila – povabimo kurente
 • izdelovanje mask

 

 

 

Februar  2016

DRUŽINSKI MAREC

PRAZNIK POMLADI

VELIKA NOČ

 • srečanje družin
 • pozdrav pomladi
 • izvajanje različnih eksperimentov, spoznavanje vodnih virov… –EKO vsebine
 • barvanje pirhov

 

Marec 2016
MESEC VAROVANJA NARAVE, DAN ZEMLJE, DAN KNJIGE, DEDKI IN BABICE MED NAMI

§  poudarek na dejavnostih, povezanih z ekologijo-dan zemlje

§  7.4.2016-svetovni dan zdravja-poudarek na gibalnih aktivnostih

§  22.4.2016-EKO dan-prireditev in druženje pred vrtcem

 • uredimo gredice, zasadimo drevo
 • srečanja za dedke in babice
 • 15.4.2016-pisani tobogan-predstava dijakov Gimnazije v Domu kulture
 • 21.4.2016-Mavrični vrtiljak
 • Zaključek Eko nahrbtnika v vrtcu Stročja vas – na Dan zemlje 22.4.2016
 • ŠPORT ŠPAS-Dan gibanja in druženja vseh generacij-23.4.2016
April 2016

PRAZNIK DELA

MEDNARODNI DAN DRUŽINE

 

 • 6.5.2016-Dan prijateljstva pri Mali Nedelji
 • 30.5.2016 dan športa-zaključek malega sončka
 • 31.5.2016 Miniolimpiada
 • 15.5.2016-Družinski pohod ob mednarodnem dnevu družine na igrišče na Jurševki
 • pohod ob maratonu treh src v Radencih

 

Maj 2016

ZAKLJUČNA PRIREDITEV,

DAN DRŽAVNOSTI

 • 2.6.2016-Miniolimpiada
 • Dan prijateljstva pri Mali Nedelji
 • 8.6.2016-naravoslovne delavnice v ŠIC Ljutomer v izvedbi dijakov Gimnazije
 • 18. likovna kolonija
 • vrtec v naravi
 • slovo od vrtca
 • spoznavanje naše domovine, sosednjih držav, povezava s projektom »Spoznavajmo otroke sveta«.
 • Naučimo se slovensko himno.
Junij 2016
OBČINSKI PRAZNIK-
 • občina – občinski simboli
 • ogled muzeja 1.slov. tabora
 • Na prireditvah ob občinskem prazniku sodelujejo zaposleni (občina na prostem, kopališke igre…) in otroci (različne delavnice na Glavnem trgu in v parku). Z otroki se pogovarjamo o simbolih občine; otroci naredijo občinsko zastavo; izdelamo čestitko za županjo
 • sodelovanje na taborskem teku
Avgust 2016

Za izvedbo so odgovorne vse strokovne delavke in ravnateljica.

 

8.PRAZNIKI V SLOVENIJI IN POMEMBNI DNEVI, KI VPLIVAJO NA ŽIVLJENJE V VRTCU

 

MESEC PRAZNIKI-POMEMBNI DNEVI
SEPTEMBER

1.9.2015 – začetek šolskega leta

8.9.2015 – mednarodni dan pismenosti

15.9.2015– vrnitev Primorske k matični domovini

22.9.2015 – evropski dan brez avtomobila

23.9.2015 – pozdrav jeseni

26.9.2015 – evropski dan jezikov

27.9.2015 – svetovni dan turizma

OKTOBER

mesec požarne varnosti

5.10.-9.10.2015 – teden otroka

5.10.2015 – mednarodni dan učiteljev

10.10.2015 – dan duševnega zdravja

16.10.2015 – svetovni dan hrane

22.10.2015– dan izvirne slovenske slikanice

31.10.2015 – Dan reformacije

                      – svetovni dan varčevanja

NOVEMBER

1.11.2015 – dan spomina na mrtve

27.10.-2.11.2015 – jesenske počitnice

20.11.2015 – mednarodni dan otrokovih pravic

23.11.2015 – dan Rudolfa Maistra

DECEMBER

1.12.2015– dan boja proti AIDS-u

6.12.2015 – Miklavž

10.12.2015 – dan človekovih pravic

21.12.2015 – začetek zime

25.12.2015– Božič

26.12.2015 – Dan samostojnosti

25.12.-1.1.2016 – božično-novoletne počitnice

31.12.2015 – Silvestrovo

JANUAR 1.1.2015 – Novo leto-dan miru
FEBRUAR 22.2.-26.2.2016-zimske počitnice
MAREC

8.3.2016 – mednarodni dan žena

21.3.2016 – prvi pomladni dan

25.3.2016 – materinski dan

28.32016- velikonočni ponedeljek

APRIL

2.4.2016 – Mednarodni dan knjige za otroke

7.4.2016 –  svetovni dan zdravja , dan brez avtomobila

22.4.2016 – svetovni dan zemlje

23.4.2016 – svetovni in slovenski dan knjige

27.4.2016 – dan upora proti okupatorju

28.4.-2.5.2016 – prvomajske počitnice

MAJ

1.5.2016– praznik dela

15.5.2016 – svetovni dan družine

JUNIJ

21.6.2016 – prvi poletni dan

25.6.2016 – dan državnosti

JULIJ ———
AVGUST

9.8.2016 – občinski praznik

15.8.2016 – Marijino vnebovzetje

17.8.2016 – združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

27.8. –31.8.2016 – vsi na delovnih mestih za novo šolsko leto

 

 1. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

 

CILJI:

 • Zadovoljiti različne interese otrok in tudi staršev.
 • Razvijati posebne dispozicije in potrebe otrok.
 • Obogatiti ponudbo izvedbenega kurikula.

 

9.1.Obogatitveni programi (za otroke od 4. – 6. leta)

 

Programi trajajo celo šolsko leto in se vsako leto dopolnjujejo. Pomenijo popestritev

izvedbenega kurikula.

 

LIKOVNI KROŽEK

Izvajalki: Rajtman Nada in Kosi Stanka po pripravljenem programu.

Čas izvedbe: vsak torek na Ormoški 21 ob 12.30. uri.

 

GLASBENE URICE

Izvajalki: Prelog Marinka in Smodiš Marjana po vnaprej pripravljenem programu.

Čas izvedbe: vsak ponedeljek  od oktobra do junija 2016 ob 12.15. uri.

 

PRAVLJIČNE URICE

Izvajalka: Rudolf Simona po vnaprej pripravljenem programu.

Čas izvedbe: vsako drugo sredo ob 12.30. uri na Ormoški 21.

 

NARAVOSLOVNI IN EKSPERIMENTALNI KROŽEK

Izvajalki: Karba Anja in Copot Simona po vnaprej pripravljenem programu.

Čas izvedbe: vsako drugo sredo ob 12.30. uri na Ormoški 21.

 

OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA

Izvajalki: Podnar Antonija in Rošker Melanija

Čas izvedbe: četrtek od 12.30. ure na Ormoški 21.

 

GIBALNO-ŠPORTNE URICE

Izvajalki: Majerič Bojana in Muršič Simona

Čas izvedbe: petek po kosilu od novembra 2015 do maja 2016.

 

 

INTERESNE DELAVNICE

 

 • GLASBENE DELAVNICE

1 glasbeno delavnico izvede za vse otroke zunanja sodelavka  iz Glasbene šole –  v februarju  2016.

1 glasbeno delavnico izvedejo stanovalci in zaposleni Doma starejših v mesecu decembru za vse otroke od 3. leta starosti od 9. ure dalje.

Plesne in glasbene delavnice v izvedbi naših pedagoških delavk: december: Tušek Ksenija in Podnar Antonija; februar: Prelog Marinka in Tratnik Darja;

1.2.2016 – koncert v Domu kulture za vse otroke od 4. leta starosti.

 

 • PLESNE DELAVNICE

1 plesno delavnico izvede plesna šola Urška iz Ljutomera-november 2015–za vse otroke od 2. leta starosti.

Podnar Antonija izvaja plesne dejavnosti po dogvooru s skupinami-poudarek na plesni ustvarjalnosti in ohranjanju plesne kulturne dediščine.

 

 • LUTKOVNE PREDSTAVE

2 lutkovni predstavi pripravi lutkovna skupina vrtca: december in maj. Lutkovno skupino sestavljajo: Karba Anja-vodja, Marinič Nada, Rošker Melanija, Pintarič Romana, Štumpf Silvana, Copot Simona. Lutkovna skupina gostuje tudi v vrtcih naše občine in vrtcih, ki bodo pripravili lutkovno predstavo v našem vrtcu.

Prav tako bodo 2 lutkovno-glasbeni predstavi izvedli dijaki Gimnazije Ljutomer. Glede na program pripravi 1 lutkovno predstavo tudi skupina staršev. Otroci od 4. leta dalje si  1 lutkovno predstavo  po dogovoru (april) ogledajo tudi v Gledališču Ptuj.

Obogatitvene dejavnosti izvajajo pedagoške delavke vrtca v soglasju s starši kot del izvedbenega kurikula in so brezplačne.

 

 

9.2. Dodatni programi (za otroke od 3 – 6 let)

 

NAUČIMO SE PLAVATI

Izvajamo po predhodnih prijavah in sofinanciranju staršev v skupinah otrok od 5-6 let.

IZVAJALKE:  Žuman Ksenija, Rajtman Nada in Majerič Bojana ob pomoči vzgojnih timov starejših skupin.

KJE:  Predvidoma v Biotermah Mala Nedelja.

KDAJ: od 9.5. do 13.5.2016

KOORDINATOR: ravnateljica

FINANCIRANJE:  Športna zveza in starši (delno financiranje vstopnine)

 

VRTEC V NARAVI

Je prostovoljna, organizirana oblika bivanja otrok v naravi za 5 in 6-letne otroke.

IZVAJALKE: vzgojni timi starejših skupin

KOORDINATORKA: ravnatelj-ica

KJE: teče dogovor

KDAJ: zadnji teden v maju ali v prvem tednu junija 2016

PLAČNIK: starši in donatorji

 

LUTKOVNI ABONMA

Dejavnost koordinira in organizira  JSKD. Program obsega 5 predstav in starši se odločijo za vključitev prostovoljno. Dejavnost se odvija dopoldne, starši poravnajo stroške v vrtcu in vrtec izvede plačilo pri JSKD.

 

TUJI JEZIK

Integrirano učenje tujega jezika-angleščine bo izvajala Kerčmar Liljana iz Ljutomera, ki ima ustrezni certifikat za izvajanje, 2 krat tedensko v na podlagi avtorske pogodbe. Stroške plačajo starši na podlagi pogodbe o izvedbi z izvajalko, 3 krat letno. Sočasno z izvajalko programa v angleščini, sta v skupini prisotni tudi pedagoški delavki. Vsebinsko se program navezuje na tematski sklop skupine.

 

DAN ŠPORTA ZA NAJMLAJŠE  1. oktober 2015 od 9. do 11. ure v dvorani ŠIC Ljutomer. organizator: ŠZ in DPM Ljutomer. Druženja se  udeležijo 3 starejše skupine otrok.

 

MINI OLIMPIADA – Srečanje vrtcev UE Ljutomer. Koordinator: športna zveza Ljutomer. Prireditve se udeležijo skupine: Rudolf-Štumpf; Rajtman-Vencelj in Podnar-Pintarič

 

MAVRIČNI VRTILJAK: Srečanje vrtcev UE Ljutomer – 21.4.2016 Prireditve se udeležijo skupine: Rajtman-Vencelj; Podnar-Pintarič; Rudolf-Štumpf. Koordinator: ZPM Ljutomer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV

 

CILJI:

 • Nadgradnja obstoječega in pridobivanje novega znanja-profesionalna rast in dvig kakovosti storitev.
 • Uresničevanje ciljev samoevalvacije.
 • Smiselna integracija področij dejavnosti, povezovanje med skupinami, timsko načrtovanje.
 • Pridobivanje novih E-kompetenc, kompetenc s področja trajnostnega razvoja, vseživljenjskega učenja…
 • Odprta in neposredna komunikacija med vsemi udeleženci pedagoškega procesa.

 

10.1. VZGOJITELJSKI ZBOR

 

Zap.št. Vsebina Čas Izvajalec
1.

Obravnava poročil o pedagoškem delu, izobraževanju za šol. l. 2014/15

Organizacija za šolsko leto 2015/16

Letni delovni načrt za šol.l. 2015/16

27.8.2015 Marija Pušenjak
2. Mnenje k letnemu delovnemu načrtu za šol. l. 2015/16 8.10.2015 Marija Pušenjak
3. Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu-1. del in aplikacija ugotovitev na izvajanje projekta zgodnje pismenosti November 2015

Marija Pušenjak,

 

4. Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu-2. del  in povezovanje le- tega z načrtnim opazovanjem in spremljanjem razvoja vseh otrok, posebej še tistih, ki jim slovenščina ni materni jezik februar 2016 ravnatelj
5. Analiza izvedbe naloge s področja zgodnje pismenosti glede na potek projekta Zavoda za šolstvo april 2016 ravnatelj

5.

 

 

 

Analiza izvajanja vsebin na strokovnih aktivih

Delo v poletnih mesecih

Usmeritve za LDN za šol.l. 20016/17

junij 2016

ravnatelj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. STROKOVNI AKTIVI VZGOJITELJIC IN POMOČNIC VZGOJITELJIC in STROKOVNI AKTIVI PO STAROSTNI STOPNJI

 

Zap.št. Vsebina Čas Izvajalec
1. Spodbujanje simbolne igre na igrišču z vidika matematične in naravoslovne pismenosti november 2015 vodje aktivov in Marija Pušenjak
2 vsak tandem pripravi eno dejavnost s področja matematike (utrjevanje barv, prirejanje) in kako lahko predlagano dejavnost smiselno povežemo s spodbujanjem simbolne igre januar 2016 vodje aktivov in ravnatelj
3. primerjalna analiza spodbujanja simbolne igre, miselnih izzivov v oddelku… od začetka šol. leta do aprila in konkretne izboljšave april 2016 vodje aktivov in ravnatelj
4 Praktična FIT delavnica november 2015 Štefančič Ingrid in Muršič Simona
5 Praktična FIT delavnica februar 2016 Štefančič Ingrid in Muršič Simona

 

Vzgojiteljski zbor in praktično FIT delavnico skliče ravnateljica. Slednja se izvede v dveh skupinah. Izvajalke pripravijo gradivo in o izvedbah  dejavnosti tudi pripravo z vsemi didaktičnimi elementi. Aktive po starostni stopnji skličejo vodje aktivov: aktiv 1-3 let vodi Karba Anja; aktiv 2-4 let vodi Žuman Ksenija; aktiv 5-6 let pa Rajtman Nada. Ob koncu vsakega aktiva in praktične pedagoške delavnice se izvede kratka analiza, vmesna in dokončna analiza se izvede na vzgojiteljskem zboru, kjer se sprejmejo tudi določene usmeritve za delo za vnaprej

 

10.3. PROJEKTNI TIMI

 

Osnovna naloga projektnih timov je:

 • priprava in usklajevanje  programov,
 • operativno izvajanje določenih nalog,
 • posredovanje informacij zaposlenim glede na področje dela
 • spremljanje ali evalvacija
 • priprava usmeritev za prihodnje delo

Projektne time vodijo vodji, ki skrbijo za delovanje v skladu s svojimi pristojnostmi. Timi se sklicujejo glede na izvedbo posameznih nalog.

 

 • PROJEKTNI TIM ZA GIBANJE

ČLANI: Štefančič Ingrid, Muršič Simona, Rajtman Nada-vodja  in Pušenjak     Marija.

 • EKO TIM

ČLANI: Kosi Viher Ksenja-vodja in koordinator, Kosi Karmen, Pintarič Romana, Majerič Bojana,  in Pušenjak Marija

 • TIM STAREJŠIH SKUPIN

ČLANI: Rudolf Simona, Rajtman Nada, Podnar Antonija in Pušenjak Marija,  ki tim skliče glede na izvedbo določene naloge (sodelovanje z OŠ, plavalni tečaj, vrtec v naravi…)

 • E-TIM

ČLANI: Rajtman Nada, Kavaš Ivan, Tretinjak Valerija in Pušenjak Marija, ki koordinira tim.

 • TIM ZA SAMOEVALVACIJO in PREDNOSTNO NALOGO

ČLANI: Pušenjak Marija, Žuman Ksenija in Majerič Bojana

 

  10.4. DELOVNA SKUPINA VRTCA

 

Zaradi lažjega prenosa informacij, reševanja tekočih kadrovskih problemov oddelkov, dogovora o nekaterih skupnih nalogah ipd., deluje v vrtcu delovna skupina, ki jo sestavljajo:  Tušek Ksenija, Majerič Bojana, Tretinjak Valerija, Marinič Nada. Glede na izvedbo določenih nalog se delovni skupini pridruži tudi Mihalič Vida kot vodja kuhinje in higienskega režima in Gordana Toth, zadolžena za pripravo in izračun jedilnikov. Delovno skupino vodi ravnateljica, sestaja pa se praviloma mesečno, po potrebi pa tudi pogosteje.

 

 

 1. MREŽA MENTORSKIH VRTCEV in MREŽA KZK

 

Namen delovanja mrež je ohranjanje kontinuitete v procesu izvajanja Kurikula za vrtce in  vzpostavitev dinamičnega ter interdisciplinarno zastopanega modela strokovne podpore.

Tudi v šolskem letu 2015/16 je naš mentorski vrtec Lendava. Hkrati je mentorski vrtec tudi študijsko središče. Predvideni sta dve srečanji ravnateljev vrtcev in dve srečanji študijskih skupini: prvo-oktober-november- 4. ure, drugi sklic bo preko spletne učilnice; osrednja tema bo porajajoča se pismenost v povezavi z medijsko vzgojo.

V okviru mreže KZK bo poudarek na uveljavljanju ISSA pedagoških  standardov  kakovosti-spodbudno učno okolje. Izvedeni bosta  2 izobraževanji vodij programa – 2x letno in 2 sestanka ravnateljev – prenos informacij.

Ravnateljica pripravi dve delavnici za vse pedagoške delavke v okviru obstoječih sklicev vzgojiteljskega zbora, na podlagi usmeritev iz sestanka na Pedagoškem inštitutu. Spremlja dogovorjeno strokovno delo in evalvacijo posreduje na sestanku koordinatorjev v Ljubljani.

 

 1. SODELOVANJE VRTCA S STARŠI

 

Sodelovanje s starši je nepogrešljivo in zelo pomembno, saj so starši otrokovi primarni vzgojitelji. Vrtec jim pomaga uresničevati njihovo poslanstvo vzgoje.  Zato starši iščejo v vrtcu osebno dimenzijo, torej tisto, kar je dobro prav za njihovega otroka. V vrtcu se trudimo vzpostaviti odprto in neposredno komunikacijo s starši, ki zadovoljuje njihova osebna pričakovanja, pričakovanja vrtca in pozitivno vpliva na razvoj ter  rast otrok. Pri tem je zelo pomembno prepoznati kulturo družine, jo spoštovati in upoštevati pri vsakodnevnem zadovoljevanju otrokovih potreb in uresničevanju ciljev kurikula. Cilj vzpostavljanja partnerskih in odprtih odnosov poskušamo doseči z različnimi oblikami formalnega in neformalnega sodelovanja na nivoju vrtca in posamezne skupine.

 

 

 

 

 

12.1. Svet staršev

 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu  oblikuje svet staršev.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

 

ČLANI  SVETA STARŠEV:

Varga Željka,  Ošep Ferš Nataša, Šafarič Ivana, Šogorič Maja, Najžar Olga, Makovec Bojana, Žuman Maja,  Hunjadi Mateja, Stupar Sever Natalija, Fajdiga Lilijana, Plohl Manja in Kovačič Denis.

 

Zap. Št. Oblika sodelovanja čas Izvajalci Vsebina
1. RS za novo vpisana otroke junij 2015 ravnateljica, strokovne delavke

predstavitev dela,

pomembne inform.

2. Uvajanje novincev avgust, september strokovne delavke  
3. Oddelčni RS september

ravnateljica,

strokovne delavke

predstavitev LDN vrtca, prednostne naloge vrtca,
4. Jesenki družinski pohod; kolesarjenje september Rajtman Nada, Majerič Bojana, Štefančič Ingrid, Muršič Simona orientacijski pohod  do Babjega ložiča, kolesarjenje do čistilne naprave
5. Vse kar lazi po ten sveti…

8. oktober

 

 

 

Vsi delavci vrtca in starši

 

 

 

nastop otrok vrtca in dekliške pevske skupine Pole poje iz Razkrižja, jesenske dobrote, animacija otrok
6. Predavanje, delavnica  november Predavatelj: Rošker Zdravko, pediater in Mihalič Vida   predavanje s področja zdravja otrok in seznanitev s prehrano v vrtcu-degustacija
7. Oddelčne ustvarjalne delavnice december strokovne delavke krasitev igralnic, priprava pogrinjkov
8. Čajanka  december strokovne delavke, svet staršev  srečanje otrok, staršev in zaposlenih vrtca
9. FIT gib.del. v povezavi s simbolno igro za otroke in starše januar 2016 strokovne delavke konkretna izvedba FIT gib.dej. in simbolne igre
10. Predavanje, delavnica 3.3.2016

Alenka  Rebula

Vida Mihalič,

Vzgoja za vrednote, degustacija namazov…
11. Družinski pohod ob Mednar.dnevu družine 15.5.2016 Tretinjak Valerija, Smodiš Marjana Družinski pohod do igrišča na Jurševki
12. Dan druženja in gibanja vseh generacij 23.4.2016 Žuman Ksenija pohod skupaj z dijaki Gimnazije, varovanci Doma starejših…
13. Družinski izlet junij 2016 Kosi Viher, Rudolf popoldanski izlet na razgledni stolp na Gomilo in na Puhovo domačijo v Sakušaku
15. Roditeljski sestanek maj-junij 2016 strokovne delavke evalvacija dela in sodelovanja
16. Zaključna prireditev vrtca maj 2016 vsi zaposleni glasbeno plesna prireditev
17. POGOVORNE URE vsak  2. poned., torek, sreda  v mesecu strokovne delavke pogovor na podlagi opazovanja in spremljanja otrok
18. SVET STARŠEV sept., nov.,junij

ravnateljica,

predsednik sveta

vsebine po pravilih sveta, predlogi, pobude
19. Pisne informacije staršem ob vpisu in celo šolsko leto

ravnateljica,

strokovne delavke

publikacija, vabila,plakati, koledar prireditev, ogl.deske, zapisniki, LDN
20. Vključevanje staršev v vzgojno delo celo šol. leto strokovne delavke predst.poklica, prazn.roj.dni,lutk.predst., TS, projekti, odp.mat…

 

Izven tega pripravi vzgojni tim  še vsaj 2 srečanji za starše otrok svoje skupine.

 

13.SVET VRTCA

 

CILJI:

 • Zagotoviti demokratično organiziran sistem javnega vrtca, ki bo dostopen vsakemu predšolskemu otroku.
 • Zagotavljanje ustreznih materialnih možnosti.
 • Zagotoviti zadovoljive pogoje dela, ekonomski status in uresničevanje pravic, ki izhajajo iz zakonodaje in kolektivne pogodbe.

NALOGE:

 • Obravnava in sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi.
 • Sprejema program razvoja vrtca in odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov.
 • Imenuje in razrešuje ravnatelja.
 • Odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev vrtca, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom in opravlja druge naloge.
 • Obravnava zakonodajo in sprejema pravilnike, ki izhajajo iz le-te.

 

ČLANI SVETA VRTCA SO:

Predstavniki zavoda: Majerič Bojana – presednica sveta zavoda, Žuman Ksenija, Mihalič Vida, Kosi Karmen in Kosi Viher Ksenja

Predstavniki ustanovitelja: Rauter Sanja, Sudec Judita in Novak Nuša

Predstavniki staršev: Ošep Ferš Nataša, Varga Željka in Makovec Bojana

 

Člane sveta sklicuje predsednik po sprejetem poslovniku o delu sveta vrtca.

14.POVEZOVANJE VRTCA Z OKOLJEM

 

                   POVEZOVANJE NA LOKALNI RAVNI

USTANOVITELJICA

OBČINA LJUTOMER

§  Oblikovanje in potrjevanje cene programov

§  Obravnava in potrjevanje sistemizacije delovnih mest

§  Uskladitev elementov LDN, za katere mora ustanovitelj zagotavljati finančna sredstva

§  Soglasje k programom JD

§  Seznanitev s programom dej.,oblik.štev. otrok in oddelkov

§  Investicije in investicijsko vzdrževanje

§  Potrditev finančnega načrta

§  Poslovno in finančno poročilo

§  Nadzor poslovanja s strani ustanovitelja

OSNOVNA ŠOLA LJUTOMER §  Program sodelovanja je posebej opredeljen.
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER §  Program sodelovanja je posebej opredeljen.
ZD LJUTOMER

§  Zobozdravstvena preventiva

§  Sodelovanje s klinično psihologinjo, logopedinjo, fizioterapevtom

§  Priprava razstav na otroškem oddelku

§  Vključevanje pediatrinje v vzgojno delo

ŠPORTNA ZVEZA LJUTOMER §  Izvedba skupnih aktivnosti: Mini olimpiada, plavalni tečaj, uporaba dvorane ŠIC Ljutomer
VRTCI PRI OŠ

§  Dan športa v ŠIC Ljutomer

§  Mini olimpiada

§  Mavrični vrtiljak

§  Skupna izobraževanja

§  Dan prijateljstva

§  Likovna kolonija

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
 • Izvajanje obvezne pedagoške prakse dijakinj programa predšolske vzgoje
 • Izobraževanje in vključevanje prostovoljcev-dijakov
 • Izvedba lutkovne predstave dijakinj-oktober 2015, naravoslovne delavnice, dan jezikov, delavnice ob projektu DIM, izvedba modulov za dijake 3. letnikov na gimnaziji-Marinič Nada, Žuman Ksenija, Rajtman Nada in Majerič Bojana
 • Koriščenje prostorov gimnazije
GLASBENA ŠOLA SLAVKA OSTERCA LJUTOMER
 • Glasbene delavnice v  januarju 2016
 • Koncert v glasbeni šoli 2.2.2016

 

CENTER ZA SOCIALNO DELO
 • Sodelovanje pri razreševanju socialni problematike
 • Izvajanje Zakona o socialno-varstvenih pravicah…
DRUŠTVO PRIJ. MLADINE LJUTOMER
 • Dan športa za najmlajše-1. oktober 2015-3 starejše skupine
 • Lutkovna predstava vrtca ob božičku v Domu kulture Ljutomer
 • Mavrični vrtiljak-april 2015 nastop otrok UE Ljutomer;
 • EKO nahrbtnik-zelena žabica-EKO branje
BIOTERME MALA NEDELJA
 • Izvedba plavalnega tečaja
PLANINSKO DRUŠTVO LJUTOMER
 • Tradicionalni pohod na Jeruzalem-8.2.2016
 • Program Ciciban planinec
                               POVEZOVANJE NA REGIJSKI RAVNI
ZRSŠ OE MURSKA SOBOTA IN MARIBOR
 • Delovna srečanja vodstvenih delavcev
 • Strokovna podpora, svetovanje,  konzultacija
 • Spremljanje vzgojnega dela
 • Vključevanje v mrežo mentorskih vrtcev in ŠŠ
 • Sodelovanje pri razvrščanju otrok s pos. potrebami
 • Izobraževanje, seminarji
 • Informiranje, založba, periodika
Nacionalni institut za javno zdravje-OE Murska Sobota
 • Sodelovanje v komisiji za jedilnike in izračun vrednosti
 • Redni odvzem brisov, vzorcev živil, analize vode
 • Kontinuirano obveščanje, opozarjanje
 • Predavanje za starše in zaposlene vrtca
 • Izvajanje programa Zdravje v vrtcu
CENTER ZA ZDRAVJE IN RAZVOJ M. SOBOTA
 • Vključitev v projekt »Dnevnik potovanj«
ZAVOD VISTA MURSKA SOBOTA
 • Projekt Veliki nemarni škorenj
INŠPEKCIJSKE SLUŽBE
 • Sanitarno-higienski, požarni in delovni nadzor
 • Svetovanje in strokovna pomoč
 • Nadzor nad HACCAP sistemom
VRTCI POMURJA
 • Sodelovanje v aktivu ravnateljev
 • Povezovanje strokovnih delavcev in vodstva:obiski prireditev, predstavitev projektov-mreža men. vrtcev
 • Medkolegialne hospitacije
ŠTAB ZA CZ
 • Natečaji za likovna dela otrok
 • Izobraževanje ekipe CZ
 • Informiranje
GD LJUTOMER
 • pomoč pri izvedbi prireditve vrtca-varnostna služba
 • obisk gasilcev v skupinah in otrok v prostorih GD v oktobru, mesecu požarne varnosti
ZAVAROVALNICE; LB, SKB
 • Ponudbe nezgodnega zavarovanja otrok
 • Zavarovanje objektov in kolektivno nezgodno zavarovanje
 • Donatorstvo
 • Sodelovanje ob dnevu varčevanja, obiski bank
                                SODELOVANJE NA DRŽAVNI RAVNI
MŠZŠ

§  Individualna pogodba ravnateljice

§  Informiranje in pravno svetovanje

§  Strokovni in zakonodajni suport

§  Napredovanje delavcev v nazive

§  Izvedba strokovnih srečanj ravnateljev

§  Razpisi

§  Izvajanje rednega in volonterskega pripravništva

SKUPNOST VRTCEV SLOVENIJE

§  Članstvo v SVS

§  Udeležba na skupščini in posvetu skupnosti

FIT SLOVENIJA LJUBLJANA

§  Nadaljevanje izvajanja projekta po programu

§  Izobraževanje ravnateljice, FIT koordinatorjev in strokovnih delavcev

PEDAGOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
 • Izvajanje kurikuluma po metodologiji KZK-sestanki vodij programa 2x letno in 2x letno ravnateljev
 • Izobraževanje strokovnih delavk preko dveh delavnic v vrtcu
 • Izvedena evalvacija in posredovanje evalvacijskih listov
ZALOŽBA MK
 • Izvedba CICI vesele šole
 • Nabava otroške in strokovne literature

 

 1. IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH IN DRUGIH DELAVCEV

Izobraževanje je navedeno v posebnem programu izobraževanja in je tudi tam finančno ovrednoteno.

 

 1. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

 

 • ureditev okolice centralnega vrtca in ureditev dohodne poti do vrtca iz Ormoške 15
 • nadaljevanje urejanja igrišča v skladu z novimi predpisi
 • nadaljevanje zamenjave oken (oddelek B, C, hodnik…)
 • nadometna ureditev centralne kurjave v centralnem vrtcu
 • zamenjava preostanka dotrajane opreme in notranjih vrat
 • nabava ustrezne programske opreme za popis OS in drobnega inventarja ter črtne kode (skener)
 • pleskanje notranjih prostorov

 

Zahtevek za investicije in investicijsko vzdrževanje za leto 2015 bo posredovan še  posebej ustanovitelju t.j. Občini Ljutomer, zaradi priprave Odloka o proračunu za leto 2016. Investicije in investicijsko vzdrževanje se izvaja v okviru zagotovljenih finančnih sredstev.

 

Na podlagi 21. člena Zakona o vrtcih so bili elementi letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16, ki imajo finančne posledice, dne 5. 10. 2015  usklajeni z občinsko upravo Občine Ljutomer.

 

Tomislav ZRINSKI, univ.dipl.ing.gradb.

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

 

 

 

Letni delovni načrt za šolsko leto 2015/16 je bil v skladu s Pravili Vrtca Ljutomer in Zakonom o Vrtcih sprejet na seji sveta Vrtca dne 12.10.2015.

 

 

PREDSEDNICA SVETA:

Bojana Majerič

 

 

 

Za realizacijo  letnega delovnega načrta odgovarja.

 

RAVNATELJICA

Marija Pušenjak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDSTAVITEV VRTCA
ZAVOD VRTEC LJUTOMER
POSLANSTVO IN VIZIJA

VESELO IN IGRIVO OTROŠTVO  OTROK

 

VREDNOTE  spoštovanja, delavnosti, poštenja, odgovornosti, zdravja, spoštovanja dogovorov in čutenja.
KONTEKST Zgodnja pismenost kot izziv za pridobivanje novih kompetenc otrok in odraslih
 1. Akcijski načrt
AKCIJSKI NAČRT za šolsko leto 2015 – 2016 
PREDNOSTNO PODROČJE KAKOVOSTI Porajajoča se pismenost v vrtcu v povezavi z matematično in naravoslovno pismenostjo
IZHODIŠČA ZA OPREDELITEV CILJEV:

·         Ob analizi izvajanja 3-letnega projekta zgodnjega opismenjevanja in končnih poročilih o izvajanju pedagoškega dela, smo ugotovili, da se je dvignila zavest odraslih v vrtcu  o pomenu zgodnje pismenosti.  Prav tako smo ugotavljali, da smo na različne načine sicer odrasli spodbujali simbolno igro pri otrocih, vendar lahko storimo še pomembne korake za nove oblike  simbolne igre tako v vrtcu kot tudi doma (preveč je stereotipov-kuhar, zdravnik…).  Zato smo se odločili nadaljevati  projekt zgodnje pismenosti in poglabljanja vedenj o simbolni igri, delati tudi na integraciji z matematično in naravoslovno pismenostjo.

·         Poglobiti želimo vedenja o pomenu bogatega učnega okolja za spodbujanje različnih vrst pismenosti in spremljanju razvoja vseh otrok, posebej pa še tistih otrok, ki jim slovenščina ni materni jezik in otrok iz manj spodbudnega okolja

CILJI (Kaj želimo izboljšati, uresničiti?): Usposabljanje strokovnih delavk za spodbujanje in spremljanje simbolne igre otrok z vidika bogatega in spodbudnega učnega okolja tako v igralnici kot na igrišču itd.

Spodbujanje integracije bralne pismenosti z matematično, naravoslovno in drugimi pismenostmi.

Načrtno opazovanje otrok na področju razvoja govora in porajajoče pismenosti kot izhodišče načrtovanja..

DEJAVNOSTI  (Kako bomo dosegli, kar želimo?) NOSILEC DEJAV. (npr. ravnatelj,  vodja aktiva, vzgojitelji) VKLJUČENI V DEJ. (npr. otroci,  vzgoj., starši) ROKI ZA IZVEDBO DEJAVNOSTI POTREBNI VIRI (človeški in materialni  viri, proračun, projekt, oprema, IKT, čas…)
NAČRTOVANJE SIMBOLNE IGRE Z VIDIKA INTEGRACIJE RAZLIČNIH VRST PISMENOSTI  tim za  prednostno nalogo pedagoški delavci, otroci celoletna naloga

KNJIGE, ČASOPISI, PRIPOMOČKI ZA SIMBOLNO IGRO, E-GRADIVA,

ZBORNIK SUPRE-SIMBOLNA IGRA, PRIMERI DOBRE PRAKSE,

KNJIŽNIČARJI, SVETOVALKA ZAVODA ZA ŠOLSTVO, STARŠI

NAČRTNA PRIPRAVA UČ. OKOLJA ZA SPODBUJANJE NOVIH VRST SIMB.IGRE S PODR. NARAVOSLOVJA… (GOZDAR, KMET, VRTNAR…) tandemi skupin, vodje aktivov otroci, pedagoški delavci, starši celoletna naloga
NAČRTNA PRIPRAVA SPODBUDNEGA UČ.OKOLJA, KI SPODBUJA MISELNE IZZIVE tandemi skupin, vodje aktivov pedagoški delavci, otroci celoletna naloga
VREDNOTENJE IZVEDENIH DEJ. Z OTROKI (poslušanje posnetkov, ogled videoposnetka,  fotogr., risbic..) IN NAČRT. GLEDE NA UGOTOVITVE  tim za prednostno nalogo otroci, pedagoški delavci, starši celo šolsko leto
IZOBRAŽEVANJE-DELAVNICE, KOL. HOSPITACIJE.. ravnateljica, vzgojni timi, zunanji sodelavci pedagoški delavci oktober, januar, april
ZAPISI O RAZV. GOVORA IN PORAJ.PISM. OTROK vsaka pedagoška delavka pedagoške delavke, otroci, starši celo šolsko leto
MERILA IN PODATKI

– vključevanje otrok v simbolno igro-načrtovano in spontan

– vpliv spodbudnega uč. okolja na spontano in načrtovano simbolno igro in razvoj govora

– pogostost spodbujanja miselnih izzivov za razvoj zgodnje pismenosti

– povezovanje bralne pismenosti z matematično in naravoslovno pismenostjo

ZBIRANJE PODATKOV Tim za prednostno nalogo bo zbiral naslednje podatke: zvočne zapise, video posnetke, ocenjevalne lestvice, zapis strokovnih razprav na strokovnih aktivih in ped. delavnicah (oktober, april).
ANALIZIRANJE PODATKOV

Primerjava rezultatov racionalne analize o spodbujanju  simbolne  igre   ob začetku in koncu šolskega leta na nivoju vrtca in oddelka.

Strokovna diskusija ob videoposnetkih in zbirnikih samoevalvacije s pomočjo ocenjevalnih lestvic.

UPORABA UGOTOVITEV Ugotovitve bomo uporabili pri načrtovanju in izvajanju pedagoškega  dela v oddelkih, pogovornih urah s starši in obravnavi na vzgojiteljskem zboru
VAROVANJE PODATKOV in PREDSTAVITEV UGOTOVITEV IZBOLJŠAV
VAROVANJE IN DOSTOPNOST PODATKOV Podatki, analize so dostopne vzgojiteljem, staršem, Zavodu za šolstvo
PREDSTAVITEV UGOTOVITEV Ugotovitve bomo uporabili pri načrtovanju in izvajanju pedagoškega  dela v oddelkih, PU s starši in na vzgoj. Ugotovitve predstavimo staršem na roditeljskem sestanku ob koncu šolskega leta, predstavitev ugotovitev na regijskem  strokovnem srečanju ravnateljev Zavoda za šolstvo.

 

DELOVANJE STROKOVNIH ORGANOV VRTCA V OKVIRU URESNIČEVANJA PREDNOSTNE NALOGE:

 

 • VZGOJITELJSKI ZBOR:
  • november 2015– Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu-1. del in aplikacija ugotovitev na izvajanje projekta zgodnje pismenosti
  • februar 2016-Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu-2. del in povezovanje le- tega z načrtnim opazovanjem in spremljanjem razvoja vseh otrok, posebej še tistih, ki jim slovenščina ni materni jezik in tistih, ki prihajajo iz socialno manj spodbudnega okolja
  • april 2016– Analiza izvedbe naloge s področja zgodnje pismenosti glede na potek projekta Zavoda za šolstvo

 

 • AKTIVI PO STAROSTNIH STOPNJAH:
  • oktober 2015-Spodbujanje simbolne igre na igrišču z vidika matematične in naravoslovne pismenosti; priprava obrazca za spremljanje razvoja govora in porajajoče pismenosti
  • januar 2016-vsak tandem pripravi eno dejavnost s področja matematike (utrjevanje barv, prirejanje) in kako lahko predlagano dejavnost smiselno povežemo s spodbujanjem simbolne igre
  • april 2016-primerjalna analiza spodbujanja simbolne igre, miselnih izzivov v oddelku… od začetka šol. leta do aprila in konkretne izboljšave

 

Določene naloge bomo vezali na srečanja timov v okviru Zavoda za šolstvo in vsebin ŠS. Vsak tandem izdela AN oddelka in  si merila oblikuje glede na starost otrok in posebnosti skupine. Verjetno že ima vsak tandem obrazec za spremljanje otrokovega razvoja. Bomo pa na prvem aktivu v sodelovanju s ped. svetovalko izdelali uporaben obrazec..

                                                  

                             Pripravil: TIM ZA  PREDNOSTNO NALOGO VRTCA LJUTOMER                                                                         

                                               Bojana Majerič, Ksenija Žuman in Marija Pušenjak

 

 

 

LND  EKOVRTCA LJUTOMER ZA šol.l. 2015/16

 

SEPTEMBER

 • Priprava LND ekovrtca za pridobitev nacionalnega priznanja ekozastave,
 • Razdelitev EKO plakatov po oddelkih,
 • Razdelitev gradiva tandemom za izvajanje EKO aktivnosti,
 • Zbiranje zamaškov v humanitarne namene skozi celo šolsko leton,
 • Družinski pohod v okviru mednarodnega tedna mobilnosti in varovanja okolja,
 • ZGODNJE NARAVOSLOVJE: Z GIBANJEM IN OPAZOVANJEM RAZISKUJEMO SVET NARAVE OKROG NAS

– Antonija Podnar – Pintarič – nosilki projekta (gibanje in domišljijska igra v gozdu,

raziskovanje narave, plesna improvizacija na temo v naravi…)

– Ksenija Žuman – Kosi (vadbene ure, sprehodi, pitje vode, prednosti zelenjave in sadja

– Nada Rajtman  – Vencelj (spodbujanje gibanja, družinski pohodi, kolesarjenje v okviru

dneva mobilnosti in varovanja okolja …

– Bojana Majerič – Lutar (gibalne igre na prostem)

 

OKTOBER

 • izvajanje celoletnega projekta na nivoju vrtca,
 • ODPADKI – v projekt so vključene:
 • Nada Rajtman – Vencelj nosilki projekta (navajanje na ločevanje odpadkov, v igralnici, na prostem, doma…)
 • Valerija Tretinjak – Smodiš, (koristna izraba odpadkov – reciklaža (npr. ropotulja iz plastenke, družabne igre, lutke,…),
 • Ksenija Tušek – Muršič (ločevanje odpadkov, obisk ekološkega otoka, zbiranje papirja, zamaškov…)
 • Simona Rudolf – Štumpf (ločevanje odpadkov, sodelovanje s starši: prinašanje starega papirja, zamaški, odpadni material škatle),
 • Bojana Majerič – Lutar (celo leto ločevanje odpad. : papir , plastika in organski odpadki)
 • Antonija Podnar – Pintarič (sodelovanje v pogovoru o posledicah kopičenja odpadkov za okolje…)

 

 • ZGODNJE NARAVOSLOVJE:MOJE VREDNOTE: pitna voda, svež zrak, zdrava hrana, uravnoteženi odnosi z naravo, bivanje v zdravem okolju

Simona Rudolf – Štumpf  – nosilka projekta (priprava in uživanje zelenjave, pitje dovolj tekočine, gibalne dejavnosti na prostem)

 

 • EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE
 • Bojana Majerič – Lutar – nosilki projekta (branje zgodb iz ekologije, ki se nanašajo na tekoče tematske sklope)
 • Simona Rudolf – Štumpf ( branje knjig z eko vsebino)
 • Nada Rajtman – Vencelj (pogovori ob ekovsebinah, animacije)
 • Antonija Podnar – Pintarič (Kotiček za opismenjevanje z eko vsebinami, redno prebiranje revije Modri Jan

 

NOVEMBER

 • ZGODNJE NARAVOSLOVJE:ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG
 • Anja Karba – Karmen Kosi –  nosilki projekta (Slovenski tradicionalni zajtrk, poudarek na lokalno pridelani hrani, uživanje sadne malice, poizkušanje raznovrstne hrane, doživljanje narave v različnih okoljih.
 • Ksenija Tušek – Muršič (zdrava raznolika prehrana, okusi, tradicionalni slov. zajtrk…)
 • Marinka Prelog – Rošker(priprava in uživanje zelenjave,gibanje na prostem…)
 • Valerija Tretinjak – Smodiš (seznanitev s temelji zdrave prehrane (pitje  tekočine, raznolika prehrana, uživanje lokalno pridelana živila – zelenjava/sadje,  izdelava skutnega namaza z zelišči, naravni sadni sok, sadna nabodala,…),vsakodnevno gibanje.
 • SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK – vključene vse skupine
 • VODA – Valerija Tretinjak – Smodiš, nosilki projekta (brali zgodbice/se učili deklamacije in pesmice na izbrano temo, pripravili vodne kotičke, opazovali vodo v naravi (prisluhnili žuborenju potoka, šumenju dežja).
 • Ksenja Kosi Viher – Tratnik (varčevanje z vodo, njena uporabnost (hrana, higiena…), eksperimentiranje,mešanje z osnovnimi barvami, igra z vodo, lastnosti vode (topla, hladna, mokra, brez barve, tekoča, trdna – led, sneg …)
 • Nada Marinič – Karba (opazovanje kapljic, igre v vodnem kotičku, plastenke z vodo in barvo, kopel za dojenčke.
 • Ingrid Štefančič – Copot (igra z vodo, igre s snegom …)

 

DECEMBER

 • ENERGIJA – Marinka Prelog – Melanija R – nosilki projekta (Pogovori ob kratkih insertih iz področja energije, obisk kurilnice v vrtcu, izdelava nalepk za stikala, navajanje k varčevanju z vodo, elektriko

– Antonija P.- Romana P.

 • Sodelovanje na spletni strani ekošole s prispevki
 • Podnebne spremembe – opazovanje

 

JANUAR

 • Nadaljevanje projekta VODA – Nada Rajtman – Vencelj, Ksenija Tušek- Muršič (varčevanje z vodo, papirnatimi brisačami…)
 • Zbiranje zamaškov
 • Urejanje ekokotička v preddverju vrtca
 • Eksperimenti z vodo,snegom…
 • EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE

 

FEBRUAR

 • Izvajanje projekta Zelena žabica. Sodelujejo starejše skupine v medobčinskem merilu
 • EKO-PAKET – Ksenija Tušek – Muršič ; nosilki projekta(ustvarjanje z odpadno embalažo)
 • Spodbujanje k varčevanju z vodo in papirnatimi brisačami
 • Pogovori ob kratkih insertih iz področja energije

 

MAREC

 • Nadaljevanje projekta Zeliščni vrt skozi zeliščarski vrtnarski dnevnik – sejanje zelišč v sejančke
 • Ogled ekoloških otokov v okolici vrtca
 • Nadaljevanje aktivnosti v skupinah z vsebino »ODPADKI«

 

APRIL

 • Ogled čebelnjaka in spoznavanje življenja čebel
 • Dan zemlje 22.4.2016 – očistimo vrtčevo igrišče (priprava zeliščnih čajev, namazov…)
 • 4.2016 Dan druženja in gibanja vseh generacij ŠPORT ŠPAS – koordinator K. Žuman
 • Srečanje z babicami in dedki malo drugače. Skupni pohod v okolico vrtca, izlet

 

MAJ

 • Nadaljevanje projekta MOJE VREDNOTE: pitna voda, svež zrak, zdrava hrana, uravnoteženi odnosi z naravo, bivanje v zdravem okolju
 • Simona Rudolf – Štumpf – aktivni sprehodi med polja, gozd, gibalne minute, tek solidarnosti..)
 • Vadbena ura v gozdu
 • Zaključevanje posameznih projektov in oddaja poročil o izvajanju eko akcijskega načrta
 • Oddaja poročil in okoljskega pregleda v ekoaplikaciji za ohranitev ekozastave v šol. l. 2015/16

 

JUNIJ

 • Predstavitev dejavnosti ekovrtca na pedagoški konferenci
 • Sodelovanje ekokoordiatorja na zaključku ekošole

 

 

 

Koordinator ekovrtca

Ksenja Kosi Viher

 

 

 

 

 

PROJEKTI V ŠOL. LETU

                  2015/16

 

 • ZGODNJE NARAVOSLOVJE

                        Projekti:

 • Z GIBANJEM IN OPAZOVANJEM

RAZISKUJEMO SVET NARAVE

OKROG NAS,

 • MOJE VREDNOTE: pitna voda, svež zrak,

zdrava hrana,uravnoteženi odnosi z

naravo,bivanje v zdravem okolju,

 • Zdrav življenjski slog,
 • ZELIŠČNI VRT SKOZI ZELIŠČARSKI

VRTNARSKI DNEVNIK

 

 • ODPADKI – tematski sklopi
 • skozi dejavnosti in dnevno rutino

privzgajati in pridobivati vrednote

ter  v eščine za varovanje okolja,

 • poudarek na ločevanju odpadkov,

prispevanju koristne izrabe

odpadkov – reciklaža, odlaganju

odpadkov na ekološke otoke,

sodelovanje v humanitarnih akcijah…

 

 • VODA – tematski sklopi
 • Poudarek na aktivnostih in varčevanju

z vodo

 

 • ENERGIJA – tematski sklop
 • Poudarek na ozaveščanju varčevanja

energije

 

 • OSTALI PROJEKTI
 • Eko-paket
 • Ekobranje za ekoživljenje
 • Druženje treh generacij

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

           AKTIVNOSTI

 

 • EKO DAN – svetovni dan zemlje

 

 

 • MEDNARODNI TEDEN VAROVANJA

OKOLJA  – družinski orientacijski pohod

 • TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK;

teden medu, obisk čebelarja…

 • SVETOVNI DAN VODA – navajanje

pitja vode…

 • VARČEVANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO.

VODO (zapiranje pip, izdelava znakov za varčevanje…)

 • LOČEVANJE ODPADKOV – obisk

ekološkega otoka, zbirnega centra,

recikliranje…

 • EKSPERIMNTIRANJE Z VODO,mešanje tekočin, plovnost predmetov v vodi vodne igre v poletnih mesecih…
 • GIBALNE DEJAVNOSTI NA PROSTEM
 • PLAVALNI TEČAJ
 • VRTEC V NARAVI – raziskovanje narave, domišljijska igra v gozdu…
 • HUMANITARNE ZBIRALNE AKCIJE (zamaškov, starega papirja)
 • SKRB IN VZGAJANJE RASTLIN NA ZELIŠČNEM VRTU
 • PRIPRAVA ZELIŠČNIH ČAJEV, NAMAZOV
 • SEZNANJANJE S SEMENI, SADIKAMI
 • DAN DRUŽENJA IN GIBANJA VSEH GENERACIJ ŠPORT ŠPAS
 • REALIZACIJA OKOLJSKEGA PREGLEDA 2015/16

 

     ZBIRALNE AKCIJE

 • ODPADNI PAPIR

 

Z

 

 • ZAMAŠKI

 

 

 

 

 

(Skupno 122 obiskov, današnjih obiskov 1)