PORAJAJOČA SE PISMENOST

PREDSTAVITEV VRTCA

ZAVOD

VRTEC LJUTOMER

POSLANSTVO IN VIZIJA

VESELO IN IGRIVO OTROŠTVO  OTROK

 

VREDNOTE

 spoštovanja, delavnosti, poštenja, odgovornosti, zdravja, spoštovanja dogovorov in čutenja.

KONTEKST

Zgodnja pismenost kot izziv za pridobivanje novih kompetenc otrok in odraslih

 1. 1.     Akcijski načrt  

AKCIJSKI NAČRT za šolsko leto 2015 – 2016 

PREDNOSTNO PODROČJE KAKOVOSTI

Porajajoča se pismenost v vrtcu v povezavi z matematično in naravoslovno pismenostjo

IZHODIŠČA ZA OPREDELITEV CILJEV:

 • Ob analizi izvajanja 3-letnega projekta zgodnjega opismenjevanja in končnih poročilih o izvajanju pedagoškega dela, smo ugotovili, da se je dvignila zavest odraslih v vrtcu  o pomenu zgodnje pismenosti.  Prav tako smo ugotavljali, da smo na različne načine sicer odrasli spodbujali simbolno igro pri otrocih, vendar lahko storimo še pomembne korake za nove oblike  simbolne igre tako v vrtcu kot tudi doma (preveč je stereotipov-kuhar, zdravnik…).  Zato smo se odločili nadaljevati  projekt zgodnje pismenosti in poglabljanja vedenj o simbolni igri, delati tudi na integraciji z matematično in naravoslovno pismenostjo.
 • Poglobiti želimo vedenja o pomenu bogatega učnega okolja za spodbujanje različnih vrst pismenosti in spremljanju razvoja vseh otrok, posebej pa še tistih otrok, ki jim slovenščina ni materni jezik in otrok iz manj spodbudnega okolja

CILJI (Kaj želimo izboljšati, uresničiti?): Usposabljanje strokovnih delavk za spodbujanje in spremljanje simbolne igre otrok z vidika bogatega in spodbudnega učnega okolja tako v igralnici kot na igrišču itd.

Spodbujanje integracije bralne pismenosti z matematično, naravoslovno in drugimi pismenostmi.

Načrtno opazovanje otrok na področju razvoja govora in porajajoče pismenosti kot izhodišče načrtovanja..

DEJAVNOSTI  (Kako bomo dosegli, kar želimo?)

NOSILEC DEJAV. (npr. ravnatelj,  vodja aktiva, vzgojitelji)

VKLJUČENI V DEJ. (npr. otroci,  vzgoj., starši)

ROKI ZA IZVEDBO DEJAVNOSTI

POTREBNI VIRI (človeški in materialni  viri, proračun, projekt, oprema, IKT, čas…)

NAČRTOVANJE SIMBOLNE IGRE Z VIDIKA INTEGRACIJE RAZLIČNIH VRST PISMENOSTI

 tim za  prednostno nalogo

pedagoški delavci, otroci

celoletna naloga

KNJIGE, ČASOPISI, PRIPOMOČKI ZA SIMBOLNO IGRO, E-GRADIVA,

ZBORNIK SUPRE-SIMBOLNA IGRA, PRIMERI DOBRE PRAKSE,

KNJIŽNIČARJI, SVETOVALKA ZAVODA ZA ŠOLSTVO, STARŠI

NAČRTNA PRIPRAVA UČ. OKOLJA ZA SPODBUJANJE NOVIH VRST SIMB.IGRE S PODR. NARAVOSLOVJA… (GOZDAR, KMET, VRTNAR…)

tandemi skupin, vodje aktivov

otroci, pedagoški delavci, starši

celoletna naloga

NAČRTNA PRIPRAVA SPODBUDNEGA UČ.OKOLJA, KI SPODBUJA MISELNE IZZIVE

tandemi skupin, vodje aktivov

pedagoški delavci, otroci

celoletna naloga

VREDNOTENJE IZVEDENIH DEJ. Z OTROKI (poslušanje posnetkov, ogled videoposnetka,  fotogr., risbic..) IN NAČRT. GLEDE NA UGOTOVITVE

 tim za prednostno nalogo 

otroci, pedagoški delavci, starši

celo šolsko leto

IZOBRAŽEVANJE-DELAVNICE, KOL. HOSPITACIJE..

ravnateljica, vzgojni timi, zunanji sodelavci

pedagoški delavci

oktober, januar, april

ZAPISI O RAZV. GOVORA IN PORAJ.PISM. OTROK

vsaka pedagoška delavka

pedagoške delavke, otroci, starši

celo šolsko leto

 

MERILA IN PODATKI

– vključevanje otrok v simbolno igro-načrtovano in spontan

– vpliv spodbudnega uč. okolja na spontano in načrtovano simbolno igro in razvoj govora

– pogostost spodbujanja miselnih izzivov za razvoj zgodnje pismenosti

– povezovanje bralne pismenosti z matematično in naravoslovno pismenostjo

ZBIRANJE PODATKOV

Tim za prednostno nalogo bo zbiral naslednje podatke: zvočne zapise, video posnetke, ocenjevalne lestvice, zapis strokovnih razprav na strokovnih aktivih in ped. delavnicah (oktober, april).

ANALIZIRANJE PODATKOV

Primerjava rezultatov racionalne analize o spodbujanju  simbolne  igre   ob začetku in koncu šolskega leta na nivoju vrtca in oddelka.

Strokovna diskusija ob videoposnetkih in zbirnikih samoevalvacije s pomočjo ocenjevalnih lestvic.

UPORABA UGOTOVITEV

Ugotovitve bomo uporabili pri načrtovanju in izvajanju pedagoškega  dela v oddelkih, pogovornih urah s starši in obravnavi na vzgojiteljskem zboru

VAROVANJE PODATKOV in PREDSTAVITEV UGOTOVITEV IZBOLJŠAV

VAROVANJE IN DOSTOPNOST PODATKOV

Podatki, analize so dostopne vzgojiteljem, staršem, Zavodu za šolstvo

PREDSTAVITEV UGOTOVITEV

Ugotovitve bomo uporabili pri načrtovanju in izvajanju pedagoškega  dela v oddelkih, PU s starši in na vzgoj. Ugotovitve predstavimo staršem na roditeljskem sestanku ob koncu šolskega leta, predstavitev ugotovitev na regijskem  strokovnem srečanju ravnateljev Zavoda za šolstvo.

             

DELOVANJE STROKOVNIH ORGANOV VRTCA V OKVIRU URESNIČEVANJA PREDNOSTNE NALOGE:

 • VZGOJITELJSKI ZBOR: 

–       november 2015– Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu-1. del in aplikacija ugotovitev na izvajanje projekta zgodnje pismenosti

–       februar 2016-Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu-2. del  in povezovanje le- tega z načrtnim opazovanjem in spremljanjem razvoja vseh otrok, posebej še tistih, ki jim slovenščina ni materni jezik in tistih, ki prihajajo iz socialno manj spodbudnega okolja

–       april 2016– Analiza izvedbe naloge s področja zgodnje pismenosti glede na potek projekta Zavoda za šolstvo

 • AKTIVI PO STAROSTNIH STOPNJAH:
  • oktober 2015-Spodbujanje simbolne igre na igrišču z vidika matematične in naravoslovne pismenosti; priprava obrazca za spremljanje razvoja govora in porajajoče pismenosti
  • januar 2016-vsak tandem pripravi eno dejavnost s področja matematike (utrjevanje barv, prirejanje) in kako lahko predlagano dejavnost smiselno povežemo s spodbujanjem simbolne igre
  • april 2016-primerjalna analiza spodbujanja simbolne igre, miselnih izzivov v oddelku… od začetka šol. leta do aprila in konkretne izboljšave

Določene naloge bomo vezali na srečanja timov v okviru Zavoda za šolstvo in vsebin ŠS. Vsak tandem izdela AN oddelka in  si merila oblikuje glede na starost otrok in posebnosti skupine. Verjetno že ima vsak tandem obrazec za spremljanje otrokovega razvoja. Bomo pa na prvem aktivu v sodelovanju s ped. svetovalko izdelali uporaben obrazec..    

(Skupno 165 obiskov, današnjih obiskov 1)