POSTOPEK USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

 

V našem vrtcu spoštujemo različnost in individualnost vsakega posameznika, zato namenjamo otrokom s posebnimi potrebami še posebno skrb in pozornost.

 

Če ste starši mnenja, da vaš otrok potrebuje posebno spodbudo, pozornost ali določene prilagoditve za doseganje optimalnega razvoja, se obrnite na svetovalno službo ali zaprosite vzgojiteljico, da se dogovori za skupni sestanek. S pravočasnim in ustreznim pristopom se lahko določene razvojne primanjkljaje odpravi ali omili ali pa se otroka nauči, kako težave, ki niso premagljive, najbolje integrirati v vsakodnevno življenje (zmanjšamo vpliv na druga področja razvoja).

Prednost zgodnje obravnave:

  • Otroku damo možnost za čimprejšnjo odpravo njegovih težav, ko še otroku ne povzročajo večjih stisk in občutka neuspeha ter izključenost iz skupine vrstnikov.
  • S starostjo se določeni napačni vzorci utrdijo in njihovo odpravljanje je dolgotrajnejše in težavnejše (npr. gibalni, govorni).
  • Otrokove težave na določenem področju razvoja lahko ovirajo razvoj na drugih področjih, kjer se posledično lahko pojavijo dodatne težave.

Lahko gre le za prehodne težave, kjer je potreben krajši čas obravnave (individualni pristop in posebnimi metodami dela).

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za Vašega otroka. Če bo potrebno, Vas bomo vodili skozi postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, ki ga lahko sprožite starši sami.

Januarja 2019 se je začel izvajati Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami LINK, ki spreminja sistem nudenja pomoči otrokom, ki imajo primanjkljaje, ovire oziroma motnje ali pa otrokom, pri katerih obstajajo rizični dejavniki za to. Z novim zakonom naj bi otroci pomoč prejeli čim prej, starši pa vse potrebne informacije na enem mestu.

Da otrok potrebuje pomoč, lahko prepoznate starši že sami in se o tem pogovorite z otrokovim izbranim zdravnikom, ki vas bo napotil v center za zgodnjo obravnavo, če bo tako presodil. Če pa bodo to, da otrok potrebuje pomoč, prepoznali strokovni delavci ob preventivnih pregledih v okviru zdravstvenega sistema oziroma drugih obravnavah v vrtcu oziroma v okviru storitev centra za socialno delo, vam bodo prav tako priporočili obisk pri izbranem zdravniku.

V centru za zgodnjo obravnavo bo otroka pregledal zdravnik specialist pediater ter vas usmeril na obravnave k drugim specialistom znotraj centra, po potrebi tudi na center za socialno delo v storitev prva socialna pomoč, lahko pa bo določil multidisciplinarni tim iz članov s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja in socialnega varstva.

Naloge multidisciplinarnega tima so: – diagnostika otroka, – ocena zmožnosti in potreb otroka in njegovih staršev, – priprava in spremljanje individualnega načrta pomoči družini, – preverjanje doseganja ciljev iz individualnega načrta pomoči družini, – informiranje o možnih oblikah pomoči in socialnih pravicah, – izdelava načrta za prehod v vrtec, zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, socialnovarstveni zavod in programe osnovne šole. Za otroke in njihove družine, za katere zdravnik specialist pediater v centru za zgodnjo obravnavo presodi, da to potrebujejo, multidisciplinarni tim pripravi načrt pomoči družini. Če pa se za to ne odloči, se zdravnik specialist pediater s starši dogovori o potrebnih obravnavah in pomoči ter o tem pripravi zapisnik, ki je lahko del izvida. Oba dokumenta sta podlaga za nudenje pomoči v vrtcu oziroma del vloge za usmerjanje v osnovnošolski program.

Predšolska vzgoja: Ena izmed nalog multidisciplinarnega tima je tudi izdelava načrta za prehod v vrtec, v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v socialno varstveni zavod ali v program osnovne šole. Vaš otrok bo lahko ali pa je že vključen: – v predšolsko vzgojo po programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo – gre torej za t. i. redne oddelke vrtcev ali – v predšolsko vzgojo po prilagojenih programih za predšolske otroke – gre za t. i. razvojne oddelke ki jih izvajajo javni vrtci, enote vrtcev ter vrtci, ki so na podlagi koncesije vključeni v javno mrežo ter zavodi, ki izvajajo ta program.

Oblike pomoči: V programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se lahko prilagodi organizacija in način izvajanja programa ter zagotovi dodatna strokovna pomoč, ki jo izvaja vzgojitelj za zgodnjo obravnavo in drugi strokovni delavci, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s predpisi, ki urejajo stopnje in smeri izobrazbe strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. Pri izvajanju prilagojenega programa za predšolske otroke se lahko prilagaja vsebina, organizacija in način izvajanja. Otrokom je potrebno prilagoditi prostor in pripomočke, v skladu z navodili za prilagojeno izvajanje programov in v skladu s prilagojenimi programi, ki jih sprejme ali določi pristojni strokovni svet in so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za izobraževanje.

Otroci lahko v vrtcu ali drugi ustrezni ustanovi pridobijo tudi fizično pomoč, pomoč strokovnega delavca za znakovni jezik ali strokovnjaka za prilagojeno sporazumevanje in delo z gluho slepimi (iz ustreznega zavoda za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami), na predlog multidisciplinarnega tima se lahko zniža tudi normativ v skupini v vrtcu, zavodu ali drugi ustrezni ustanovi. Celoten obseg pomoči se določi v načrtu pomoči družini. Fizično pomoč v vrtcu ali drugi ustrezni ustanovi zagotovi vrtec ali druga ustrezna ustanova.

Izvajanje pomoči: Pomoč otroku poteka v vrtcu ali zavodu v oddelku, izven oddelka, na domu ali v zavodu, osnovni šoli s prilagojenim programom in drugi ustanovi. Fizična pomoč ali pomoč strokovnega delavca za znakovni jezik ali za delo z gluho slepimi se na domu ne izvaja. Pomoč otroku poteka v skladu z individualnim načrtom pomoči družini ali zapisnikom multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo. Lahko se izvaja tudi pred izdelavo individualnega načrta ali zapisnika multidisciplinarnega tima, če strokovna skupina za zgodnjo obravnavo v vrtcu oceni, da je to potrebno. V vrtcu ali zavodu se oblikuje strokovna skupina za zgodnjo obravnavo. Člani strokovne skupine za zgodnjo obravnavo v vrtcu ali zavodu so svetovalni delavec, strokovni delavci v oddelku in strokovni delavec za zgodnjo obravnavo, ki redno sodelujejo s koordinatorjem v centru za zgodnjo obravnavo. Člani strokovne skupine so usposobljeni v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje programov predšolske vzgoje. Strokovna skupina za zgodnjo obravnavo na podlagi individualnega načrta pomoči družini ali zapisnika centra za zgodnjo obravnavo za vsakega otroka in družino določi okvirno letno vsoto ur, ki jih tak otrok potrebuje in glede na svoje kadrovske zmožnosti. Pomoč zagotavlja vzgojitelj za zgodnjo obravnavo, vrtec se lahko obrne tudi na osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Prehod v izobraževanje: Če boste svojega otroka letos vpisovali v osnovno šolo, morate starši čim prej vložiti zahtevo za začetek postopka usmerjanja v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, na Zavod Republike Slovenije. Zavod Republike Slovenije za šolstvo bo na podlagi individualnega načrta družine oziroma zapisnika multidisciplinarnega tima izdal odločbo o usmeritvi v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Strokovno mnenje komisije za usmerjanje v tem primeru ni potrebno, potrebujete torej individualni načrt družine oziroma zapisnik multidisciplinarnega tima v centru za zgodnjo obravnavo. Multidisciplinarni tim mora, v skladu z zakonom o zgodnji obravnavi, najkasneje 6 mesecev pred vstopom v osnovno šolo v individualnem načrtu družine oziroma zapisniku multidisciplinarnega tima predlagati ustrezni program vzgoje in izobraževanja ter pomoč v šoli, pri čemer upošteva tudi mnenje vrtca, če je otrok vanj vključen. Ta rok bodo centri za zgodnjo obravnavo letos težko ujeli, kar pa ne vpliva na postopek usmerjanja in pomoč v šoli. Zavod RS za šolstvo bo namreč na podlagi dogovora resornih ministrstev pripravil strokovno mnenje po starem. To pomeni, da starši v vsakem primeru vložite vlogo za začetek postopka na Zavodu RS za šolstvo. Če imate individualni načrt družine oziroma zapisnik multidisciplinarnega tima, ga priložite, če ne, bodo strokovne mnenje pripravile komisije za usmerjanje. Že izdane odločbe o usmeritvi ostajajo v veljavi.

 

 

(Skupno 1.390 obiskov, današnjih obiskov 1)